Menu

Otvoritveni konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2009inkonsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. januarja 2009

7. januar 2009

Otvoritveni konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2009

V skladu z napovedjo iz prejšnjega tedna ECB objavlja otvoritveni konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2009, ki vključuje bilančne podatke centralne banke Národná banka Slovenska, ki se je Eurosistemu pridružila na ta dan, ter tedenski konsolidirani računovodski izkaz na dan 2. januarja 2009. Zaradi vstopa centralne banke Národná banka Slovenska v Eurosistem so bile postavke, ki so bile prej izražene v slovaških kronah, premaknjene iz postavk »v tuji valuti« v postavke »v eurih«. Transakcije in stanja na računih pri rezidentih Slovaške so bili premaknjeni iz bilančnih postavk »nerezidentov euroobmočja« v postavke »rezidentov euroobmočja«. Poleg tega se je postavka kapital in rezerve (postavka obveznosti 12) povečala v primerjavi s tedenskim konsolidiranim računovodskim izkazom na dan 31. decembra 2008 zaradi vstopa centralne banke Národná banka Slovenska v Eurosistem.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 218.421
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 161.454
  2.1 Terjatve do MDS 13.212
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 148.242
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 234.051
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.653
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.653
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 860.611
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 239.565
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 616.922
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 4.057
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 66
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 58.119
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 282.196
8 Dolg širše države v EUR 37.469
9 Druga sredstva 225.865
Skupaj sredstva 2.097.839
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 766.231
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 506.576
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 293.622
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 203.601
  2.3 Vezane vloge 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 9.240
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 113
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 340
4 Izdani dolžniški certifikati 1.003
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 91.371
  5.1 Širša država 83.270
  5.2 Druge obveznosti 8.102
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 293.654
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.800
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.514
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.514
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.446
10 Druge obveznosti 168.317
11 Računi prevrednotenja 176.589
12 Kapital in rezerve 71.998
Skupaj obveznosti 2.097.839

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. januarja 2009 (v primerjavi z otvoritvenim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 1. januarja 2009)

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V petek, 2. januarja 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 6 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti zmanjšalo za 7,1 milijarde EUR na 366,7 milijarde EUR. V petek, 2. januarja 2009, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 20 milijard USD, obenem je bila poravnana nova v višini 10,8 milijarde USD z zapadlostjo 84 dni. Istega dne je bila poravnana operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 0,1 milijarde USD z zapadlostjo 84 dni. Ta operacija valutne zamenjave ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,5 milijarde EUR na 282,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,5 milijarde EUR na 763,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 2,1 milijarde EUR na 85,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 81,2 milijarde EUR na 565,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,9 milijarde EUR (v primerjavi s 4,1 milijarde EUR 1. januarja), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 281,7 milijarde EUR (v primerjavi z 203,6 milijarde EUR 1. januarja).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 80,3 milijarde EUR na 213,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 218.415 −6
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 162.054 600
  2.1 Terjatve do MDS 13.212 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 148.842 600
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 225.808 −8.243
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.707 54
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.707 54
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 857.510 −3.100
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 239.592 27
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 616.924 2
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 942 −3.114
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 52 −14
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 58.084 −35
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 282.693 497
8 Dolg širše države v EUR 37.469 0
9 Druga sredstva 227.138 1.273
Skupaj sredstva 2.088.878 −8.961
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 763.682 −2.549
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 504.306 −2.270
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 213.283 −80.340
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 281.670 78.069
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 9.240 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 114 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 340 0
4 Izdani dolžniški certifikati 1.003 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 93.805 2.433
  5.1 Širša država 85.350 2.080
  5.2 Druge obveznosti 8.455 353
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 286.768 −6.887
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.463 −1.337
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.283 769
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.283 769
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.446 0
10 Druge obveznosti 169.155 839
11 Računi prevrednotenja 176.589 0
12 Kapital in rezerve 72.039 40
Skupaj obveznosti 2.088.878 −8.961

Stiki za medije