Menu

Eurosistēmas konsolidētais sākuma finanšu pārskats 2009. gada 1. janvārī un Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 2. janvārī

2009. gada 7. janvārī

Eurosistēmas konsolidētais sākuma finanšu pārskats 2009. gada 1. janvārī

Kā tika ziņots pagājušajā nedēļā, ECB publicē Eurosistēmas konsolidēto sākuma finanšu pārskatu 2009. gada 1. janvārī, iekļaujot bilances datus par Národná banka Slovenska, kas šajā dienā pievienojās Eurosistēmai, kā arī konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu 2009. gada 2. janvārī. Pēc Národná banka Slovenska pievienošanās Eurosistēmai posteņi, kas iepriekš bija denominēti Slovākijas kronās, ir pārvietoti no posteņiem "ārvalstu valūtā" uz posteņiem "euro". Slovākijas rezidentu darījumi un kontu atlikumi ir pārvietoti no "ārpus euro zonas" bilances posteņiem uz "euro zonas" posteņiem. Turklāt kapitāls un rezerves (12. pasīvu postenis) pieauga salīdzinājumā ar 2008. gada 31. decembra konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu, ņemot vērā Národná banka Slovenska pievienošanos Eurosistēmai.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 218 421
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 161 454
  2.1 SVF debitoru parādi 13 212
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 148 242
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 234 051
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 653
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 653
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 860 611
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 239 565
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 616 922
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4 057
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 66
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 58 119
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 282 196
8 Valdības parāds euro 37 469
9 Pārējie aktīvi 225 865
Kopā aktīvi 2 097 839
Pasīvi (milj. euro) Atlikums
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 766 231
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 506 576
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 293 622
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 203 601
  2.3 Termiņnoguldījumi 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 9 240
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 113
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 340
4 Emitētie parāda vērtspapīri 1 003
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 91 371
  5.1 Saistības pret valdību 83 270
  5.2 Pārējās saistības 8 102
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 293 654
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 800
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 514
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 514
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5 446
10 Pārējās saistības 168 317
11 Pārvērtēšanas konti 176 589
12 Kapitāls un rezerves 71 998
Kopā pasīvi 2 097 839

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 2. janvārī (salīdzinājumā ar Eurosistēmas sākuma finanšu pārskatu 2009. gada 1. janvārī)

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Piektdien, 2009. gada 2. janvārī zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 6 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 7.1 mljrd. euro (līdz 366.7 mljrd. euro). Piektdien, 2008. gada 2. janvārī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 20 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 10.8 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas. Tajā pašā dienā tika noslēgta valūtas mijmaiņas operācija (EUR/USD) 0.1 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas. Šīs valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 282.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 763.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 2.1 mljrd. euro (līdz 85.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 81.2 mljrd. euro (līdz 565.5 mljrd. euro).

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.9 mljrd. euro (1. janvārī – 4.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 281.7 mljrd. euro (1. janvārī – 203.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 80.3 mljrd. euro (līdz 213.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 218 415 −6
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 162 054 600
  2.1 SVF debitoru parādi 13 212 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 148 842 600
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 225 808 −8 243
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 707 54
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 707 54
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 857 510 −3 100
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 239 592 27
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 616 924 2
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 942 −3 114
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 52 −14
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 58 084 −35
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 282 693 497
8 Valdības parāds euro 37 469 0
9 Pārējie aktīvi 227 138 1 273
Kopā aktīvi 2 088 878 −8 961
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 763 682 −2 549
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 504 306 −2 270
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 213 283 −80 340
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 281 670 78 069
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 9 240 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 114 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 340 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 1 003 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 93 805 2 433
  5.1 Saistības pret valdību 85 350 2 080
  5.2 Pārējās saistības 8 455 353
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 286 768 −6 887
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 463 −1 337
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 283 769
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 283 769
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5 446 0
10 Pārējās saistības 169 155 839
11 Pārvērtēšanas konti 176 589 0
12 Kapitāls un rezerves 72 039 40
Kopā pasīvi 2 088 878 −8 961

Kontaktinformācija presei