Menu

Начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2009 г.и Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 2 януари 2009 г.

7 януари 2009 г.

Начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2009 г.

Както бе съобщено миналата седмица, ЕЦБ публикува начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2009 г., който включва данните от баланса на националната централна банка на Словакия ( Národná banka Slovenska), която на тази дата се присъедини към Евросистемата, заедно с консолидирания седмичен финансов отчет към 2 януари 2009 г. Вследствие на присъединяването на националната централна банка на Словакия ( Národná banka Slovenska) към Евросистемата позиции, деноминирани преди в словашки крони, се прехвърлят от „деноминирани в чуждестранна валута“ към „деноминирани в евро“. Транзакциите и салдата по сметките на резиденти от Словакия се прехвърлят от балансовите позиции на държавите-членки извън еврозоната в тези на еврозоната. Освен това позицията капитал и резерви (т. 12 от пасивите) се увеличава в сравнение с консолидирания финансов отчет към 31 декември 2008 г. поради присъединяването на националната централна банка на Словакия ( Národná banka Slovenska) към Евросистемата.

Активи (млн. EUR) Салдо
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 218 421
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 161 454
  2.1 Вземания от МВФ 13 212
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 148 242
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 234 051
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 653
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 653
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 860 611
  5.1 Основни операции по рефинансиране 239 565
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 616 922
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0
  5.4 Структурни обратни операции 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 4 057
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 66
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 58 119
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 282 196
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 469
9 Други активи 225 865
Общо активи 2 097 839
Пасиви (млн. EUR) Салдо
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 766 231
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 506 576
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 293 622
  2.2 Депозитно улеснение 203 601
  2.3 Срочни депозити 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 9 240
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 113
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 340
4 Издадени дългови сертификати 1 003
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 91 371
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 83 270
  5.2 Други задължения 8 102
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 293 654
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 800
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 514
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 514
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 446
10 Други задължения 168 317
11 Сметки за преоценка 176 589
12 Капитал и резерви 71 998
Общо пасиви 2 097 839

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 2 януари 2009 г. (съпоставен с Началния консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2009 г.)

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 6 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 2 януари 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление със 7,1 млрд. евро до 366,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност. На 2 януари 2009 г., петък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 20 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 10,8 млрд. щатски долара с матуритет 84 дни. На същата дата бе договорена валутна суап операция в евро/щатски долари в размер на 0,1 млрд. щатски долари с матуритет 84 дни. Тази валутна суап операция не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 282,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 2,5 млрд. евро до 763,7 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 2,1 млрд. евро до 85,4 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 81,2 млрд. евро до 565,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,9 млрд. евро (при 4,1 млрд. евро към 1 януари), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 281,7 млрд. евро (при 203,6 млрд. евро към 1 януари).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 80,3 млрд. евро до 213,3 млрд. евро.

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 2 януари 2009 г. (съпоставен с Началния консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2009 г.)

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 218 415 −6
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 162 054 600
  2.1 Вземания от МВФ 13 212 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 148 842 600
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 225 808 −8 243
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 707 54
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 707 54
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 857 510 −3 100
  5.1 Основни операции по рефинансиране 239 592 27
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 616 924 2
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 942 −3 114
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 52 −14
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 58 084 −35
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 282 693 497
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 469 0
9 Други активи 227 138 1 273
Общо активи 2 088 878 −8 961
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 763 682 −2 549
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 504 306 −2 270
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 213 283 −80 340
  2.2 Депозитно улеснение 281 670 78 069
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 9 240 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 114 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 340 0
4 Издадени дългови сертификати 1 003 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 93 805 2 433
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 85 350 2 080
  5.2 Други задължения 8 455 353
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 286 768 −6 887
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 463 −1 337
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 283 769
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 283 769
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 446 0
10 Други задължения 169 155 839
11 Сметки за преоценка 176 589 0
12 Капитал и резерви 72 039 40
Общо пасиви 2 088 878 −8 961

Данни за контакт за медиите