Menu

Konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2009aKonsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. januáru 2009

7. januára 2009

Konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2009

V zmysle oznámenia z minulého týždňa ECB zverejňuje konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2009 vrátane súvahových údajov Národnej banky Slovenska, ktorá k tomuto dňu vstúpila do Eurosystému, spolu s konsolidovaným týždenným finančným výkazom k 2. januáru 2009. V dôsledku vstupu Národnej banky Slovenska do Eurosystému boli položky doteraz uvádzané v slovenských korunách prevedené z položiek „v cudzej mene“ do položiek „v eurách“. Transakcie a zostatky na účtoch rezidentov Slovenska boli prevedené zo súvahových položiek „nerezidentov eurozóny“ do položiek „rezidentov eurozóny“. V dôsledku vstupu Národnej banky Slovenska do Eurosystému sa okrem toho v porovnaní s konsolidovaným týždenným finančným výkazom k 31. decembru 2008 zvýšil stav kapitálu a rezerv (položka 12 na strane pasív).

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 218 421
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 161 454
  2.1 Pohľadávky voči MMF 13 212
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 148 242
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 234 051
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 653
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 653
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 860 611
  5.1 Hlavné refinančné operácie 239 565
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 616 922
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 4 057
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 66
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 58 119
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 282 196
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 469
9 Ostatné aktíva 225 865
Aktíva spolu 2 097 839
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 766 231
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 506 576
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 293 622
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 203 601
  2.3 Termínované vklady 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 9 240
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 113
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 340
4 Vydané dlhové certifikáty 1 003
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 91 371
  5.1 Verejná správa 83 270
  5.2 Ostatné záväzky 8 102
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 293 654
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 800
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 514
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 514
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 5 446
10 Ostatné pasíva 168 317
11 Účty precenenia 176 589
12 Základné imanie a rezervy 71 998
Pasíva spolu 2 097 839

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. januáru 2009 (porovnanie s počiatočným finančným výkazom Eurosystému k 1. januáru 2009)

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V piatok 2. januára 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 6 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných operácií znížila o 7,1 mld. EUR na 366,7 mld. EUR. V piatok 2. januára 2009 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 20 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 10,8 mld. USD so splatnosťou 84 dní. V ten istý deň bol uzavretý aj menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 0,1 mld. USD so splatnosťou 84 dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tento menový swap nemal žiadny vplyv. Eurosystém všetky uvedené obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 282,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,5 mld. EUR na 763,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 2,1 mld. EUR na 85,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 81,2 mld. EUR na 565,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,9 mld. EUR (v porovnaní so 4,1 mld. EUR 1. januára), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 281,7 mld. EUR (v porovnaní s 203,6 mld. EUR 1. januára).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 80,3 mld. EUR na 213,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 218 415 −6
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 162 054 600
  2.1 Pohľadávky voči MMF 13 212 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 148 842 600
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 225 808 −8 243
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 707 54
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 707 54
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 857 510 −3 100
  5.1 Hlavné refinančné operácie 239 592 27
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 616 924 2
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 942 −3 114
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 52 −14
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 58 084 −35
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 282 693 497
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 469 0
9 Ostatné aktíva 227 138 1 273
Aktíva spolu 2 088 878 −8 961
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 763 682 −2 549
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 504 306 −2 270
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 213 283 −80 340
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 281 670 78 069
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 9 240 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 114 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 340 0
4 Vydané dlhové certifikáty 1 003 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 93 805 2 433
  5.1 Verejná správa 85 350 2 080
  5.2 Ostatné záväzky 8 455 353
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 286 768 −6 887
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 463 −1 337
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 283 769
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 283 769
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 5 446 0
10 Ostatné pasíva 169 155 839
11 Účty precenenia 176 589 0
12 Základné imanie a rezervy 72 039 40
Pasíva spolu 2 088 878 −8 961

Kontakt pre médiá