Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 28. září 2007

3. října 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. září 2007 byl růst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 14,4 mld. EUR zejména důsledkem čtvrtletního přecenění a dále prodeje zlata jednou centrální bankou Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004) a čistého nákupu zlatých mincí jinou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se snížil o 3,8 mld. EUR na 141,8 mld. EUR. K této změně došlo především v důsledku čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv, zatímco klientské a portfoliové transakce centrálních bank Eurosystému způsobily ve sledovaném období pokles o 0,7 mld. EUR

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 95,4 mld. EUR zejména vlivem čtvrtletního přecenění. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,3 mld. EUR na 637,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 2,5 mld. EUR na 66,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 29,6 mld. EUR na 449,7 mld. EUR. Ve středu 26. září 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 155 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 190 mld. EUR. Ve čtvrtek 27. září 2007 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s minulým týdnem, kdy jejím prostřednictvím bylo poskytnuto 0,6 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 5,5 mld. EUR (v porovnání s 0,4 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 32 mld. EUR na 186,7 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních cen a kurzů. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 28. září 2007 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě úprav na konci čtvrtletí. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 520,312 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,4179 USD/EUR

JPY: 163,55 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,0978 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 186 233 −17 14 382
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 141 973 −1 335 −3 737
2.1 Pohledávky za MMF 9 355 5 −290
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 618 −1 340 −3 447
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 907 1 709 −1 021
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 098 1 364 −16
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 098 1 364 −16
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 455 216 34 604 0
5.1 Hlavní refinanční operace 190 000 34 999 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 265 000 1 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 215 −396 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 13 276 471 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 95 415 338 540
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 122 0 −26
9 Ostatní aktiva 281 156 6 345 7 212
Aktiva celkem 1 250 396 43 476 17 337
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 637 292 2 340 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 192 150 37 036 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 186 667 31 996 0
2.2 Vkladová facilita 5 472 5 045 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 11 −5 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 170 31 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 73 572 −2 746 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 66 140 −2 530 0
5.2 Ostatní závazky 7 432 −216 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 23 913 2 127 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 613 −1 −32
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 112 446 −863
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 112 446 −863
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 398 0 −119
10 Ostatní pasiva 99 223 4 244 4 301
11 Účty přecenění 131 060 0 14 050
12 Kapitál a rezervní fondy 68 893 −1 0
Pasiva celkem 1 250 396 43 476 17 337

Kontakty pro média