Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 28 септември 2007 г.

3 октомври 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Увеличението с 14,4 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 28 септември 2007 г., отразява предимно корекциите вследствие на извършените през тримесечието преоценки, както и продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка на Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) намалява с 3,8 млрд. EUR до 141,8 млрд. EUR. Промяната се дължи главно на ефекта на преоценката на активите и пасивите, извършвана на тримесечие, докато транзакциите с клиенти и портфейлните транзакции, осъществени от централни банки от Еуросистемата през разглеждания период, доведоха до намаляване с 0,7 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. EUR до 95,4 млрд. EUR., до голямата степен вследствие на корекциите от преоценките, извършвани на тримесечие. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 2,3 млрд. EUR до 637,3 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 2,5 млрд. EUR до 66,1 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 29,6 млрд. EUR до 449,7 млрд. EUR. На 26 септември 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 155 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 190 млрд. EUR. На 27 септември 2007 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 50 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. EUR (при 0,6 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 5,5 млрд. EUR (при 0,4 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 32 млрд. EUR до 186,7 млрд. EUR.

Преоценка на активите и пасивите на Еуросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Еуросистемата, златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Еуросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всеки показател от баланса към 28 септември 2007 г. е представен в допълнителна колона „Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 520,312 EUR за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,4179 за 1 EUR

Японска йена ― 163,55 за 1 EUR

Специални права на тираж ― 1,0978 EUR за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 186 233 −17 14 382
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 141 973 −1 335 −3 737
2.1 Вземания от МВФ 9 355 5 −290
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 618 −1 340 −3 447
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 907 1 709 −1 021
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 16 098 1 364 −16
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 098 1 364 −16
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 455 216 34 604 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 190 000 34 999 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 265 000 1 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 215 −396 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 13 276 471 0
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 95 415 338 540
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 122 0 −26
9 Други активи 281 156 6 345 7 212
Общо активи 1 250 396 43 476 17 337
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 637 292 2 340 0
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 192 150 37 036 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 186 667 31 996 0
2.2 Депозитно улеснение 5 472 5 045 0
2.3 Срочни депозити 0 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 11 −5 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 170 31 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 73 572 −2 746 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 66 140 −2 530 0
5.2 Други задължения 7 432 −216 0
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 23 913 2 127 0
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 613 −1 −32
8 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 18 112 446 −863
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 112 446 −863
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 398 0 −119
10 Други задължения 99 223 4 244 4 301
11 Сметки за преоценка 131 060 0 14 050
12 Капитал и резерви 68 893 −1 0
Общо пасиви 1 250 396 43 476 17 337

Данни за контакт за медиите