Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 28. septembru 2007

3. októbra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 28. septembra 2007 došlo k nárastu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 14,4 mld. EUR, ktorý bol najmä dôsledkom štvrťročného precenenia. Jeho výslednú hodnotu zároveň ovplyvnil predaj zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004), a čistý nákup zlatých mincí v inej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 3,8 mld. EUR na 141,8 mld. EUR, predovšetkým pod vplyvom štvrťročného precenenia aktív a pasív. Klientske a portfóliové transakcie centrálnych bánk Eurosystému počas sledovaného obdobia viedli k poklesu o 0,7 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 95,4 mld. EUR, najmä v dôsledku štvrťročného precenenia. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 2,3 mld. EUR na 637,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 2,5 mld. EUR na 66,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 29,6 mld. EUR na 449,7 mld. EUR. V stredu 26. septembra 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 155 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 190 mld. EUR. Vo štvrtok 27. septembra 2007 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 50 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 5,5 mld. EUR (v porovnaní s 0,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 32 mld. EUR na 186,7 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na každú súvahovú položku k 28. septembru 2007 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a výmenné kurzy:

Zlato: 520,312 EUR za uncu čistého zlata

1,4179 USD/EUR

163,55 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,0978 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 186 233 −17 14 382
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 141 973 −1 335 −3 737
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 355 5 −290
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 132 618 −1 340 −3 447
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 907 1 709 −1 021
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 098 1 364 −16
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 098 1 364 −16
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 455 216 34 604 0
5.1 Hlavné refinančné obchody 190 000 34 999 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 265 000 1 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 215 −396 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 13 276 471 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 95 415 338 540
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 122 0 −26
9 Ostatné aktíva 281 156 6 345 7 212
Úhrn aktív 1 250 396 43 476 17 337
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 637 292 2 340 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 192 150 37 036 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 186 667 31 996 0
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 5 472 5 045 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 11 −5 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 170 31 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 73 572 −2 746 0
5.1 Verejná správa 66 140 −2 530 0
5.2 Ostatné záväzky 7 432 −216 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 23 913 2 127 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 613 −1 −32
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 112 446 −863
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 112 446 −863
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 398 0 −119
10 Ostatné pasíva 99 223 4 244 4 301
11 Účty precenenia 131 060 0 14 050
12 Kapitál a rezervy 68 893 −1 0
Úhrn pasív 1 250 396 43 476 17 337

Kontakt pre médiá