Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 28 septembrie 2007

3 octombrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 28 septembrie 2007, creşterea de 14,4 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat în principal ajustărilor din reevaluările trimestriale dar şi vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a micşorat cu 3,8 miliarde EUR, până la 141,8 miliarde EUR. În mare parte, variaţiile au intervenit ca urmare a reevaluărilor trimestriale ale activelor şi pasivelor, în timp ce soldul operaţiunilor cu clientela şi al celor de portofoliu, efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată, a cunoscut o diminuare de 0,7 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au majorat cu 0,9 miliarde EUR până la 95,4 miliarde EUR, în principal datorită ajustărilor din reevaluările trimestriale. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a consemnat o creştere de 2,3 miliarde EUR, până la nivelul de 637,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 2,5 miliarde EUR, până la 66,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 29,6 miliarde EUR, până la 449,7 miliarde EUR. Miercuri, 26 septembrie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 155 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 190 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 27 septembrie 2007, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 5,5 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 0,4 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 32 miliarde EUR, până la 186,7 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu regulile contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, titlurile şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la 28 septembrie 2007 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate în reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 520,312 EUR per uncia de aur fin.

USD: 1,4179/EUR

JPY: 163,55/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,0978 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 186 233 −17 14 382
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 141 973 −1 335 −3 737
2.1 Creanţe asupra FMI 9 355 5 −290
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 618 −1 340 −3 447
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 907 1 709 −1 021
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 098 1 364 −16
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 098 1 364 −16
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 455 216 34 604 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 190 000 34 999 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 265 000 1 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 215 −396 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 13 276 471 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 95 415 338 540
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 122 0 −26
9 Alte active 281 156 6 345 7 212
Total active 1 250 396 43 476 17 337
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Numerar în circulaţie 637 292 2 340 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 192 150 37 036 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 186 667 31 996 0
2.2 Facilitatea de depozit 5 472 5 045 0
2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 11 −5 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 170 31 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 73 572 −2 746 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 66 140 −2 530 0
5.2 Alte angajamente 7 432 −216 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 23 913 2 127 0
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 613 −1 −32
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 112 446 −863
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 112 446 −863
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 398 0 −119
10 Alte pasive 99 223 4 244 4 301
11 Conturi de reevaluare 131 060 0 14 050
12 Capital şi rezerve 68 893 −1 0
Total pasive 1 250 396 43 476 17 337

Contacte media