Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 september 2007

3 oktober 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 28 september 2007 motsvarade ökningen på 14,4 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) främst kvartalsomvärderingar samt försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 3,8 miljarder EUR till 141,8 miljarder EUR. Förändringen var främst ett resultat av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder, medan kund- och portföljtransaktioner som utförts av Eurosystemet under perioden resulterade i en minskning på 0,7 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 95,4 miljarder EUR huvudsakligen på grund av kvartalsomvärderingar. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,3 miljarder EUR till 637,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,5 miljarder EUR till 66,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 29,6 miljarder EUR till 449,7 miljarder EUR. Onsdagen den 26 september 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 155 miljarder EUR och ersattes med en ny på 190 miljarder EUR. Torsdagen den 27 september 2007 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,6 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 5,5 miljarder EUR (jämfört med 0,4 miljard EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 32 miljarder EUR till 186,7 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 28 september 2007 visas i tilläggskolumnen ” Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 520,312 EUR per fine oz.

1,4179 USD per EUR

163,55 JPY per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,0978 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 186.233 −17 14.382
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 141.973 −1.335 −3.737
2.1 Fordringar på IMF 9.355 5 −290
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.618 −1.340 −3.447
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.907 1.709 −1.021
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.098 1.364 −16
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.098 1.364 −16
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 455.216 34.604 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 190.000 34.999 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 265.000 1 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 215 −396 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 13.276 471 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 95.415 338 540
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.122 0 −26
9 Övriga tillgångar 281.156 6.345 7.212
Summa tillgångar 1.250.396 43.476 17.337
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 637.292 2.340 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 192.150 37.036 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 186.667 31.996 0
2.2 Inlåningsfacilitet 5.472 5.045 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 11 −5 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 170 31 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 73.572 −2.746 0
5.1 Offentliga sektorn 66.140 −2.530 0
5.2 Övriga skulder 7.432 −216 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 23.913 2.127 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 613 −1 −32
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.112 446 −863
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.112 446 −863
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.398 0 −119
10 Övriga skulder 99.223 4.244 4.301
11 Värderegleringskonton 131.060 0 14.050
12 Eget kapital 68.893 −1 0
Summa skulder 1.250.396 43.476 17.337

Kontakt för media