Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. rugsėjo 28 d.

2007 m. spalio 3 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. rugsėjo 28 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 14,4 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo ir dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) bei kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 141,8 mlrd. eurų, daugiausia dėl kas ketvirtį atliekamo turto ir įsipareigojimų perkainojimo, o dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, kurias per apžvelgiamą laikotarpį atliko Eurosistemos centriniai bankai, Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta sumažėjo 0,7 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 95,4 mlrd. eurų, daugiausia dėl ketvirtinio koregavimo dėl perkainojimo. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 637,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 66,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 29,6 mlrd. eurų – iki 449,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. rugsėjo 26 d., baigėsi 155 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 190 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2007 m. rugsėjo 27 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 5,5 mlrd. eurų (palyginti su 0,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 32 mlrd. eurų – iki 186,7 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2007 m. rugsėjo 28 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 520,312 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,4179 USD/EUR

JPY: 163,55 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,0978 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 186 233 −17 14 382
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 141 973 −1 335 −3 737
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 355 5 −290
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 618 −1 340 −3 447
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 907 1 709 −1 021
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 098 1 364 −16
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 098 1 364 −16
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 455 216 34 604 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 190 000 34 999 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 265 000 1 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 215 −396 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 13 276 471 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 95 415 338 540
8 Valdžios skola eurais 37 122 0 −26
9 Kitas turtas 281 156 6 345 7 212
Visas turtas 1 250 396 43 476 17 337
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 637 292 2 340 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 192 150 37 036 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 186 667 31 996 0
2.2 Indėlių galimybė 5 472 5 045 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 11 −5 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 170 31 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 73 572 −2 746 0
5.1 Valdžiai 66 140 −2 530 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 432 −216 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 23 913 2 127 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 613 −1 −32
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 112 446 −863
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 112 446 −863
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 398 0 −119
10 Kiti įsipareigojimai 99 223 4 244 4 301
11 Perkainojimo sąskaitos 131 060 0 14 050
12 Kapitalas ir rezervai 68 893 −1 0
Visi įsipareigojimai 1 250 396 43 476 17 337

Kontaktai žiniasklaidai