Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. september 2007

3. oktober 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 28. september 2007, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 14,4 mia. euro. Stigningen skyldtes hovedsagelig kvartalsvise revalueringsreguleringer samt to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 3,8 mia. euro til 141,8 mia. euro. Ændringen skyldtes hovedsagelig virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver, mens kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den pågældende periode resulterede i et fald på 0,7 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,9 mia. euro til 95,4 mia. euro, og skyldtes for en stor dels vedkommende revalueringsreguleringer. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,3 mia. euro til 637,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,5 mia. euro til 66,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 29,6 mia. euro til 449,7 mia. euro. Onsdag den 26. september 2007 udløb en primær markedsoperation på 155 mia. euro, og en ny på 190 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 27. september 2007 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 5,5 mia. euro (mod 0,4 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 32 mia. euro til 186,7 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 28. september 2007 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. revalueringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 520,312 pr. fine oz.

USD: 1,4179 pr. EUR

JPY: 163,55 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,0978 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 186.233 −17 14.382
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 141.973 −1.335 −3.737
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.355 5 −290
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.618 −1.340 −3.447
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.907 1.709 −1.021
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.098 1.364 −16
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.098 1.364 −16
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 455.216 34.604 0
5.1 Primære markedsoperationer 190.000 34.999 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 265.000 1 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 215 −396 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 13.276 471 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 95.415 338 540
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.122 0 −26
9 Andre aktiver 281.156 6.345 7.212
Aktiver i alt 1.250.396 43.476 17.337
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 637.292 2.340 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 192.150 37.036 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 186.667 31.996 0
2.2 Indlånsfacilitet 5.472 5.045 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 11 −5 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 170 31 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 73.572 −2.746 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 66.140 −2.530 0
5.2 Andre forpligtelser 7.432 −216 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 23.913 2.127 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 613 −1 −32
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.112 446 −863
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.112 446 −863
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.398 0 −119
10 Andre forpligtelser 99.223 4.244 4.301
11 Revalueringskonti 131.060 0 14.050
12 Kapital og reserver 68.893 −1 0
Passiver i alt 1.250.396 43.476 17.337

Medie- og pressehenvendelser