Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 września 2007 r.

3 października 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 28 września 2007 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 14,4 mld euro wynikał głównie z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny, a także ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 3,8 mld euro do poziomu 141,8 mld euro. Spadek ten był spowodowany głównie kwartalną aktualizacją wyceny aktywów i pasywów; ponadto w wyniku transakcji klientów oraz transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie miał miejsce spadek o 0,7 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 95,4 mld euro, w głównej mierze wskutek korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2,3 mld euro do poziomu 637,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 2,5 mld euro do poziomu 66,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 29,6 mld euro do poziomu 449,7 mld euro. W środę, 26 września 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 155 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 190 mld euro. W czwartek, 27 września 2007 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 0,6 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 5,5 mld euro (w porównaniu z 0,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 32 mld euro do poziomu 186,7 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, dewizy, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik netto z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 28 września 2007 r. jest wykazany w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe oraz cenę złota:

Złoto: 520,312 EUR za 1 uncję czystego złota

1,4179 USD za 1 EUR

163,55 JPY za 1 EUR

SDR (MFW): 1,0978 EUR za 1 XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 186.233 −17 14.382
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 141.973 −1.335 −3.737
2.1 Należności od MFW 9.355 5 −290
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 132.618 −1.340 −3.447
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.907 1.709 −1.021
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 16.098 1.364 −16
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 16.098 1.364 −16
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 455.216 34.604 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 190.000 34.999 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 265.000 1 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 215 −396 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 13.276 471 0
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 95.415 338 540
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.122 0 −26
9 Pozostałe aktywa 281.156 6.345 7.212
Aktywa razem 1.250.396 43.476 17.337
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 637.292 2.340 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 192.150 37.036 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 186.667 31.996 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 5.472 5.045 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 11 −5 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 170 31 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 73.572 −2.746 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 66.140 −2.530 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.432 −216 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 23.913 2.127 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 613 −1 −32
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.112 446 −863
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.112 446 −863
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.398 0 −119
10 Pozostałe zobowiązania 99.223 4.244 4.301
11 Różnice z aktualizacji wyceny 131.060 0 14.050
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.893 −1 0
Pasywa razem 1.250.396 43.476 17.337

Kontakt z mediami