Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 28. septembrī

2007. gada 3. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 28. septembrī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) tīrais pieaugums bija 14.4 mljrd. euro, kas galvenokārt atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas, kā arī to, ka viena Eurosistēmas centrālā banka pārdeva zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un cita Eurosistēmas centrālā banka veica zelta monētu neto iegādi.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 3.8 mljrd. euro (līdz 141.8 mljrd. euro). Šis samazinājums galvenokārt skaidrojams ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu, bet samazinājums Eurosistēmas centrālo banku attiecīgajā periodā veikto klientu un portfeļu darījumu rezultātā bija 0.7 mljrd. euro.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms palielinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 95.4 mljrd. euro) galvenokārt ceturkšņa pārvērtēšanas korekciju rezultātā. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.3 mljrd. euro (līdz 637.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 66.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 29.6 mljrd. euro (līdz 449.7 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 26. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 155 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 190 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2007. gada 27. septembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 5.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.4 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 32 mljrd. euro (līdz 186.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2007. gada 28. septembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 520.312 EUR par Trojas unci

1.4179 USD par 1 EUR

163.55 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.0978 EUR par 1 XDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 186,233 −17 14,382
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 141,973 −1,335 −3,737
2.1 SVF debitoru parādi 9,355 5 −290
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132,618 −1,340 −3,447
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,907 1,709 −1,021
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,098 1,364 −16
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,098 1,364 −16
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 455,216 34,604 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 190,000 34,999 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 265,000 1 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 215 −396 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 13,276 471 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 95,415 338 540
8 Valdības parāds euro 37,122 0 −26
9 Pārējie aktīvi 281,156 6,345 7,212
Kopā aktīvi 1,250,396 43,476 17,337
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 637,292 2,340 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 192,150 37,036 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 186,667 31,996 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 5,472 5,045 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 11 −5 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 170 31 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 73,572 −2,746 0
5.1 Saistības pret valdību 66,140 −2,530 0
5.2 Pārējās saistības 7,432 −216 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 23,913 2,127 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 613 −1 −32
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,112 446 −863
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,112 446 −863
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,398 0 −119
10 Pārējās saistības 99,223 4,244 4,301
11 Pārvērtēšanas konti 131,060 0 14,050
12 Kapitāls un rezerves 68,893 −1 0
Kopā pasīvi 1,250,396 43,476 17,337

Kontaktinformācija presei