Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. septembra 2007

3. oktober 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. septembra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1), povečalo za 14,4 milijarde EUR, kar odraža predvsem četrtletne prevrednotovalne prilagoditve kot tudi prodajo zlata, ki jo je izvedla ena od centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004), ter neto nakup zlatih kovancev, ki ga je izvedla druga centralna banka Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 3,8 milijarde EUR na 141,8 milijarde EUR. Do spremembe je prišlo predvsem zaradi učinkov četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, medtem ko se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij centralnih bank Eurosistema v tem obdobju stanje zmanjšalo za 0,7 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,9 milijarde EUR na 95,4 milijarde EUR, kar je v veliki meri posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev. Stanje bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečalo za 2,3 milijarde EUR na 637,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,5 milijarde EUR na 66,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 29,6 milijarde EUR na 449,7 milijarde EUR. V sredo, 26. septembra 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 155 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 190 milijard EUR. V četrtek, 27. septembra 2007, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana je bila nova prav tako v višini 50 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,6 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 5,5 milijarde EUR (v primerjavi z 0,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 32 milijard EUR na 186,7 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, vrednostni papirji in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 28. septembra 2007 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj:

Zlato: 520,312 EUR za unčo

USD: 1,4179 za EUR

JPY: 163,55 za EUR

Posebne pravice črpanja (PPČ): 1,0978 EUR za PPČ

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 186.233 −17 14.382
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 141.973 −1.335 −3.737
2.1 Terjatve do MDS 9.355 5 −290
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.618 −1.340 −3.447
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.907 1.709 −1.021
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.098 1.364 −16
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.098 1.364 −16
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 455.216 34.604 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 190.000 34.999 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 265.000 1 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 215 −396 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 13.276 471 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 95.415 338 540
8 Dolg širše države v EUR 37.122 0 −26
9 Druga sredstva 281.156 6.345 7.212
Skupaj sredstva 1.250.396 43.476 17.337
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 637.292 2.340 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 192.150 37.036 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 186.667 31.996 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 5.472 5.045 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 11 −5 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 170 31 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 73.572 −2.746 0
5.1 Širša država 66.140 −2.530 0
5.2 Druge obveznosti 7.432 −216 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 23.913 2.127 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 613 −1 −32
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.112 446 −863
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.112 446 −863
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.398 0 −119
10 Druge obveznosti 99.223 4.244 4.301
11 Računi prevrednotenja 131.060 0 14.050
12 Kapital in rezerve 68.893 −1 0
Skupaj obveznosti 1.250.396 43.476 17.337
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije