Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 september 2007

3 oktober 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 28 september 2007 was de stijging van EUR 14,4 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen, alsmede van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 3,8 miljard naar EUR 141,8 miljard. De verandering was voornamelijk het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, terwijl de door centrale banken van het Eurosysteem uitgevoerde cliënten- en beleggingstransacties in de verslagperiode resulteerden in een daling van EUR 0,7 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 95,4 miljard, grotendeels ten gevolge van driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,3 miljard naar EUR 637,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,5 miljard naar EUR 66,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 29,6 miljard naar EUR 449,7 miljard. Op woensdag 26 september 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 155 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 190 miljard verrekend. Op donderdag 27 september 2007 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 5,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,4 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 32 miljard naar EUR 186,7 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 28 september 2007 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 520,312 per fine ounce

USD: 1,4179 per EUR

JPY: 163,55 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,0978 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 186.233 −17 14.382
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 141.973 −1.335 −3.737
2.1 Vorderingen op het IMF 9.355 5 −290
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.618 −1.340 −3.447
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.907 1.709 −1.021
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.098 1.364 −16
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.098 1.364 −16
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 455.216 34.604 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 190.000 34.999 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 265.000 1 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 215 −396 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 13.276 471 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 95.415 338 540
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.122 0 −26
9 Overige activa 281.156 6.345 7.212
Totaal activa 1.250.396 43.476 17.337
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 637.292 2.340 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 192.150 37.036 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 186.667 31.996 0
2.2 Depositofaciliteit 5.472 5.045 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 11 −5 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 170 31 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 73.572 −2.746 0
5.1 Overheid 66.140 −2.530 0
5.2 Overige verplichtingen 7.432 −216 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 23.913 2.127 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 613 −1 −32
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.112 446 −863
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.112 446 −863
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.398 0 −119
10 Overige passiva 99.223 4.244 4.301
11 Herwaarderingsrekeningen 131.060 0 14.050
12 Kapitaal en reserves 68.893 −1 0
Totaal passiva 1.250.396 43.476 17.337

Contactpersonen voor de media