Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB otvára verejnú konzultáciu o návrhu nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad

27. mája 2014

EMBARGO

Nezverejňovať do 10:00 SEČ v utorok 27. mája 2014
  • Nariadenie o poplatkoch za dohľad má určiť spôsob krytia nákladov ECB na výkon dohľadu nad bankovým sektorom eurozóny.
  • Náklady bankového dohľadu na rok 2015 sa odhadujú na približne 260 mil. €.
  • Väčšina bánk podliehajúcich priamemu dohľadu ECB má ročne platiť 0,7 mil. € až 2 mil. €.
  • Najväčšie banky majú platiť približne 15 mil. €, najmenšie okolo 2 000 €.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila návrh nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad na verejnú konzultáciu. ECB prevezme dohľad nad bankami v eurozóne v novembri 2014 v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM). SSM bude vykonávať priamy dohľad nad až 130 inštitúciami a v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi bude dohliadať aj na menšie banky.

SSM má prispieť k bezpečnosti a stabilite bankového systému eurozóny a pomôcť obnoviť dôveru v bankový sektor prostredníctvom nezávislého, integrovaného európskeho dohľadu pre celú eurozónu a ostatné zúčastnené členské štáty. Jeho cieľom je zvýšiť stabilitu finančného systému a prehĺbiť mieru integrácie v Európe, ako aj zosúladiť postupy dohľadu v prospech dohliadaných bánk.

Návrh nariadenia stanovuje postupy, na základe ktorých bude ECB od novembra 2014 ukladať ročné poplatky za dohľad na krytie nákladov vzniknutých v súvislosti s jej novou úlohou.

Stanovuje metodiku:

  1. určovania celkovej výšky ročného poplatku za dohľad,
  2. výpočtu sumy, ktorú má uhradiť každá dohliadaná banka alebo banková skupina,
  3. výberu ročného poplatku za dohľad.

Podľa nariadenia EÚ o jednotnom mechanizme dohľadu je ECB povinná účtovať bankám podliehajúcim priamemu a nepriamemu dohľadu ročný poplatok určený na krytie jej nákladov na dohľad, ktoré sa na rok 2015 odhadujú na 260 mil. €.

Hoci presné údaje sa potvrdia až v roku 2015, podľa predbežnej nákladovej analýzy by sa ročný poplatok za rok 2015 v prípade bánk podliehajúcich priamemu dohľadu mohol pohybovať v rozmedzí od 150 000 € do 15 mil. €, pričom väčšina bánk by mala platiť 0,7 mil. € až 2 mil. €. Približne 75 % menších bánk, podliehajúcich nepriamemu dohľadu, by malo ročne platiť 2 000 € až 7 000 €, pričom v prípade väčších bánk v tejto kategórii by mal poplatok dosahovať okolo 200 000 €.

Verejná konzultácia sa začína dnes a bude trvať sedem týždňov do 11. júla 2014.

Konzultačné dokumenty, pozostávajúce z návrhu nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad, dôvodovej správy a otázok a odpovedí sú zverejnené v sekcii „Banking supervision“ (Bankový dohľad) internetovej stránky ECB.

ECB ku konzultačným dokumentom tiež usporiada verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 24. júna 2014 v jej priestoroch vo Frankfurte nad Mohanom. Webcast z tohto podujatia bude k dispozícii na stránke ECB. Informácie o registrácii účasti na vypočutí a spôsobe predkladania pripomienok ku konzultačným dokumentom sa nachádzajú na stránke ECB v sekcii „Banking supervision“ (Bankový dohľad).

Po skončení verejnej konzultácie ECB prijaté pripomienky zverejní spolu s ich vyhodnotením a odpoveďami. Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad vstúpi do platnosti skôr, než ECB dňa 4. novembra 2014 prevezme svoje úlohy v oblasti dohľadu.

Kontaktnou osobou pre médiá je Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925 a Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá