European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

január 2014

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 24. januára 2014

Operácie na trhu

Predĺženie prechodného obdobia pred zavedením štandardného minimálneho objemu domácich úverových pohľadávok

Dňa 20. decembra 2013 Rada guvernérov rozhodla o odklade termínu zavedenia minimálneho objemu domácich úverových pohľadávok vo výške 500 000 € z pôvodne 1. januára 2012 na najskôr koniec februára 2015.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch k 1. februáru 2014

Dňa 8. januára 2014 sa Rada guvernérov vzhľadom na výrazné zlepšenie situácie vo financovaní v amerických dolároch a nízky dopyt po operáciách na dodanie likvidity v amerických dolároch rozhodla ponuku týchto operácií postupne zredukovať. Príslušné oznámenie bolo vydané v koordinácii s ostatnými centrálnymi bankami 24. januára 2014. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Posúdenie nových priamych a nepriamych prepojení na základe štandardov používania systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi v úverových operáciách Eurosystému

Dňa 20. decembra 2013 Rada guvernérov schválila dve nové priame prepojenia (medzi Clearstream Banking S. A. (CBL) a Centrálnym depozitárom cenných papierov SR (CDCP) a medzi CBL a Euroclear Finland) a šesť nových nepriamych prepojení (dve prepojenia medzi Clearstream Banking AG – Creation (CBF) a CDCP a Euroclear Finland (prostredníctvom CBL) a štyri prepojenia medzi LUXCSD S. A. a NBB-SSS, Euroclear France, Monte Titoli a Euroclear Nederland (prostredníctvom CBL)) za akceptovateľné v úverových operáciách Eurosystému. Úplný zoznam všetkých akceptovateľných prepojení je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Aktualizácia rámca na hodnotenie systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi a ich prepojení na účely hodnotenia ich akceptovateľnosti v úverových operáciách Eurosystému

Dňa 3. januára 2014 Rada guvernérov schválila aktualizovaný „Rámec na hodnotenie systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi a ich prepojení na účely hodnotenia ich akceptovateľnosti v úverových operáciách Eurosystému“, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke ECB. Aktualizácia zjednodušuje proces hodnotenia v súvislosti s budúcim zavedením systému TARGET2-Securities (T2S) a rozširuje rozsah hodnotenia systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi v krajinách mimo eurozóny.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k obmedzovaniu verejných výdavkov, pokiaľ ide o Banca d’Italia

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/92 dňa 18. decembra 2013 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k registru úverov v Lotyšsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/93 dňa 19. decembra 2013 na žiadosť Latvijas Banka.

Stanovisko ECB ku krytým dlhopisom v Rumunsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/94 dňa 23. decembra 2013 na žiadosť Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k pohyblivému odmeňovaniu zamestnancov obchodníkov s cennými papiermi v Dánsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/95 dňa 23. decembra 2013 na žiadosť dánskeho úradu pre finančný dohľad.

Stanovisko ECB k zvýšeniu kapitálu Banca d’Italia

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2013/96 dňa 27. decembra 2013 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/02 dňa 7. januára 2014 na žiadosť Rady a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k obmedzeniam hotovostných platieb v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/04 dňa 17. januára 2014 na žiadosť litovského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k prístupu verejnosti k informáciám o majetku verejných funkcionárov v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/05 dňa 20. januára 2014 na žiadosť predsedu slovinského parlamentu.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o odložení dátumu prechodu na SEPA

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/03 dňa 22. januára 2014 na žiadosť Rady Európskej únie. Stanovisko bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Rozpočet a plán obstarávania Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania na prvý polrok 2014

Dňa 20. decembra 2013 Rada guvernérov schválila rozpočet a plán obstarávania Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania na prvý polrok 2014.

Pozmeňujúce rozhodnutie o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky

Dňa 27. decembra 2013 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2013/52, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky. Rozhodnutie, ktoré mení spôsob účtovania dávok po skončení pracovného pomeru v nadväznosti na zmenu Medzinárodného účtovného štandardu 19 ( Zamestnanecké požitky), ktorý ECB uplatňuje, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Rozhodnutie ECB o záležitostiach súvisiacich so vstupom Latvijas Banka do Eurosystému

Dňa 31. decembra 2013 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2013/53 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkoch Latvijas Banka do rezervných fondov a rezerv Európskej centrálnej banky. Rozhodnutie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Dohoda o pohľadávke pripísanej Latvijas Banka podľa článku 30.3 Štatútu ESCB

Dňa 31. decembra 2013 ECB a Latvijas Banka uzavreli dohodu, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Latvijas Banka podľa článku 30.3 Štatútu ESCB. Rozhodnutie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Stanovisko Rady guvernérov ECB k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/01 dňa 8. januára 2014 na žiadosť predsedu Európskej rady. Stanovisko bolo spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnené 9. januára 2014 na internetovej stránke ECB.

Zmeny rokovacieho poriadku ECB

Dňa 22. januára 2014 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2014/01, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky. Pozmeňujúce rozhodnutie zavádza predovšetkým zmeny týkajúce sa inštitucionálnej implementácie nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami, [1] pričom podrobne definuje vzťah medzi Radou guvernérov a radou pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu. Rozhodnutie bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Odporúčanie ECB na pozíciu podpredsedkyne rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu

Dňa 22. januára 2014 Rada guvernérov odporučila členku Výkonnej rady ECB Sabine Lautenschlägerovú na pozíciu podpredsedkyne rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu. Odporúčanie ECB bolo predložené na schválenie Európskemu parlamentu, po ktorom nasleduje prijatie vykonávacieho rozhodnutia Rady Európskej únie konajúcej kvalifikovanou väčšinou bez zohľadnenia hlasov členov Rady, ktorí nie sú zúčastnenými členskými štátmi. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Emisia bankoviek a mincí / Bankovky

Rozhodnutie ECB o postupe akreditácie výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura a o zmene rozhodnutia ECB/2008/3

Dňa 20. decembra 2013 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2013/54 o postupe akreditácie výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura a o zmene rozhodnutia ECB/2008/3. Toto rozhodnutie spája v súčasnosti tri samostatné rozhodnutia ECB o postupe akreditácie výrobcov eurobankoviek a ochraňovaných hodnôt eura vo vzťahu k bezpečnosti, kvalite a ochrane životného prostredia a bezpečnosti a ochrane zdravia (ECB/2008/3, ECB/2010/22 a ECB/2011/8), do jedného akreditačného systému. Rozhodnutie ECB/2013/54 bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankovka 10 € druhej série eurových bankoviek

Dňa 20. decembra 2013 Rada guvernérov, po zohľadnení opatrení na podporu plynulej technickej adaptácie zariadení na spracovanie hotovosti v rámci príprav na zavedenie novej bankovky 10 €, rozhodla o uvedení tejto bankovky do obehu v utorok 23. septembra 2014. Toto rozhodnutie bolo oznámené pri príležitosti odhalenia novej banky v priestoroch ECB dňa 13. januára 2014. Súvisiaca tlačová správa bola zverejnená na internetovej stránke ECB.

  1. [1]Ú. v. EÚ L 287, 29. 10. 2013, s. 63. Toto nariadenie sa tiež označuje ako nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu (JMD).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá