European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

December 2010

Toto oznámenie bolo zverejnené o deň skôr, keďže zasadanie Rady guvernérov sa výnimočne uskutočnilo 15. decembra 2010.

Hospodárske, menové a finančné záležitosti

Vyhodnotenie írskeho programu hospodárskych a finančných opatrení

Dňa 28. novembra 2010 Rada guvernérov pozitívne vyhodnotila írsky program hospodárskych a finančných opatrení, ktorý v ten istý deň prijala írska vláda. Zároveň bola zverejnená aj súvisiaca tlačová správa.

Operačné záležitosti

Refinančné operácie Eurosystému vyrovnané od 19. januára do 12. apríla 2011

Dňa 2. decembra 2010 Rada guvernérov prijala viacero rozhodnutí týkajúcich sa realizácie refinančných operácií vyrovnaných od 19. januára do 12. apríla 2011 formou tendrov. Podrobné informácie sa nachádzajú v tlačovej správe zverejnenej v ten istý deň spolu s aktualizovaným konsolidovaným kalendárom tendrových operácií Eurosystému.

Revízia Všeobecnej dokumentácie ECB

Dňa 13. decembra 2010 Rada guvernérov schválila úpravy dokumentu „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“ a prijala usmernenie ECB/2010/30, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému. Usmernenie ECB/2010/30 nadobudlo účinnosť 15. decembra 2010 a do konca roka bude zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Požiadavky týkajúce sa informácií o individuálnych úveroch v prípade cenných papierov krytých aktívami

Dňa 15. decembra 2010 Rada guvernérov rozhodla o stanovení požiadaviek týkajúcich sa informácií o individuálnych úveroch v prípade cenných papierov krytých aktívami v rámci kolaterálového rámca Eurosystému. Predpokladá sa, že po dokončení infraštruktúry potrebnej na spracovanie údajov sa poskytovanie informácií o individuálnych úveroch stane jednou z požiadaviek akceptovateľnosti, a to najskôr v prípade retailových hypotekárnych cenných papierov a neskôr postupne v prípade ďalších cenných papierov krytých aktívami. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 19. novembra 2010 na žiadosť Rady Európskej únie (CON/2010/82).

Stanovisko ECB k reštrukturalizácii bánk v Nemecku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 19. novembra 2010 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva financií (CON/2010/83).

Stanovisko ECB k rámcu pre povinné minimálne rezervy v Estónsku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 26. novembra 2010 na žiadosť Eesti Pank (CON/2010/84).

Stanovisko ECB k ratifikácii alebo implementácii Dohody o poštových platobných službách

Rada guvernérov toto stanovisko prijala z vlastnej iniciatívy 30. novembra 2010 (CON/2010/85).

Stanovisko ECB k akciám držaným prechodne úverovými inštitúciami počas finančných reorganizácií podnikov alebo operácií na ich záchranu v Rumunsku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 3. decembra 2010 na žiadosť Banca Naţională a României (CON/2010/86).

Stanovisko ECB ku kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnému vráteniu do obehu a k sankciám za nesplnenie povinnosti ochraňovať eurobankovky a euromince pred falšovaním v Grécku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 6. decembra 2010 na žiadosť Bank of Greece (CON/2010/87).

Stanovisko ECB k zvýšeniu základného imania a zákonného rezervného fondu Banque de France

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 9. decembra 2010 na žiadosť francúzskeho ministerstva hospodárstva, priemyslu a práce (CON/2010/88).

Stanovisko ECB k určitým novým ustanoveniam o hotovostnom peňažnom obehu na Slovensku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 9. decembra 2010 na žiadosť Národnej banky Slovenska (CON/2010/89).

Stanovisko ECB ku kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnému vráteniu do obehu na Malte

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 13. decembra 2010 na žiadosť Central Bank of Malta (CON/2010/90).

Stanovisko ECB k vymenovaniu a odvolávaniu členov menovej rady a k odmeňovaniu členov dozornej rady Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 13. decembra 2010 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva (CON/2010/91).

Riadenie organizácie

Prepracované znenie právnych aktov týkajúcich sa zavádzania Programu pre trhy s cennými papiermi

Dňa 25. novembra 2010 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (prepracované znenie) a rozhodnutie ECB/2010/24 o dočasnom rozdeľovaní príjmu Európskej centrálnej banky z eurobankoviek v obehu a z nákupu cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi (prepracované znenie). Obidva právne akty budú zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Právne akty týkajúce sa zvýšenia základného imania ECB

Dňa 13. decembra 2010 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2010/26 o zvýšení základného imania Európskej centrálnej banky a rozhodnutie ECB/2010/27 o splatení zvýšeného základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro. Okrem toho Generálna rada ECB prijala rozhodnutie ECB/2010/28 o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny. Rozhodnutím ECB/2010/26 sa s účinnosťou od 29. decembra 2010 zvyšuje upísané základné imanie ECB z 5,76 mld. EUR na 10,76 mld. EUR. Všetky tri právne akty budú zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB. Podrobnejšie informácie sú v súvisiacej tlačovej správe, ktorá bola dnes zverejnená na internetovej stránke ECB.

Rozpočet a plán obstarávania Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania (Eurosystem Procurement Coordination Office – EPCO) na rok 2011

Dňa 15. decembra 2010 Rada guvernérov schválila rozpočet a plán obstarávania EPCO na rok 2011.

Bankovky

Rozhodnutie ECB o konaní o udelenie akreditácie kvality výrobcom eurobankoviek

Dňa 25. novembra 2010 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2010/22 o konaní o udelenie akreditácie kvality výrobcom eurobankoviek. Rozhodnutie stanovuje, že na výrobu eurobankoviek a surovín na výrobu eurobankoviek sú akreditovaní len tí výrobcovia, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky kvality. Rozhodnutie, ktoré bolo zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a je k dispozícii na internetovej stránke ECB, nadobudne platnosť 1. mája 2011.

Rozhodnutie ECB o schválení objemu emisie mincí v roku 2011

Dňa 29. novembra 2010 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2010/25 o schválení objemu emisie mincí v roku 2011. Rozhodnutie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Rozhodnutie ECB o vydávaní eurobankoviek

Dňa 13. decembra 2010 Rada guvernérov prijala rozhodnutie, ktorým sa ruší rozhodnutie ECB/2001/15 zo 6. decembra 2001 o vydávaní eurobankoviek (ECB/2010/29). Rozhodnutie bude zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá