European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Septembra 2010

Operačné záležitosti

Refinančné operácie Eurosystému vyrovnané od 17. októbra 2010 do 18. januára 2011

Dňa 2. septembra 2010 Rada guvernérov prijala viacero rozhodnutí o postupe realizácie tendrov a úrokových sadzbách použitých vo svojich hlavných refinančných operáciách, trojmesačných dlhodobejších refinančných operáciách a refinančných operáciách so špeciálnou dobou splatnosti v dĺžke jednej periódy udržiavania povinných minimálnych rezerv. Rada guvernérov zároveň rozhodla o uskutočnení troch dodatočných dolaďovacích operácií v čase splatnosti šesťmesačných a dvanásťmesačných refinančných operácií. Podrobné informácie sa nachádzajú v tlačovej správe zverejnenej v ten istý deň spolu s aktualizovaným konsolidovaným kalendárom tendrových operácií Eurosystému.

Revízia Všeobecnej dokumentácie ECB

Dňa 16. septembra 2010 Rada guvernérov schválila revidované znenie dokumentu „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“ (ďalej len „Všeobecná dokumentácia“) a prijala usmernenie ECB/2010/13, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch menovej politiky a postupoch Eurosystému. Usmernenie ECB/2010/13 nahradí súčasnú verziu Všeobecnej dokumentácie s účinnosťou od 18. septembra 2010. Usmernenie bude do konca roka zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Očakávania dohľadu týkajúce sa nepretržitej činnosti platobných systémov systémového významu

Dňa 3. septembra 2010 Rada guvernérov schválila zverejnenie hodnotiacej správy o stave zavádzania očakávaní dohľadu Eurosystému týkajúcich sa nepretržitej činnosti platobných systémov systémového významu. Toto hodnotenie, uskutočnené v rámci úloh Eurosystému v oblasti dohľadu, potvrdilo, že prevádzkovatelia hodnotených systémov uplatňujú opatrenia na zabezpečenie nepretržitej činnosti a krízovej komunikácie na vysokej úrovni. Správa, spolu so súvisiacou tlačovou správou, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

TARGET2-Securities (T2S) – vymenovanie členov Programovej rady T2S 

Dňa 16. septembra 2010 Rada guvernérov vymenovala členov Programovej rady T2S na funkčné obdobie 18 mesiacov začínajúce sa 1. novembra 2010. Programová rada T2S bola vytvorená 19. marca 2009, aby asistovala rozhodovacím orgánom ECB pri úspešnej a včasnej realizácii programu T2S. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmeny a doplnenia usmernenia o TARGET2

Dňa 16. septembra 2010 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2010/12, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2). Usmernenie, ktoré zohľadňuje aktualizácie potrebné na spustenie verzie 4.0 systému TARGET2, ako aj viaceré technické zmeny súvisiace s nadobudnutím účinnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, bude platiť od 22. novembra 2010.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o bankových štruktúrach v EÚ

Dňa 16. septembra 2010 Rada guvernérov schválila zverejnenie ročnej správy o bankových štruktúrach v EÚ, ktorú vypracoval Výbor pre bankový dohľad. Správa hodnotí štrukturálne zmeny v rokoch 2008 a 2009, ktoré sú relevantné z hľadiska bankovej stability, a obsahuje osobitnú časť venovanú budúcemu vývoju bankového sektora EÚ. Súčasťou správy je príloha, ktorá analyzuje ukazovatele výkonnosti bánk a zamýšľa sa nad relevantnosťou a efektívnosťou ukazovateľov rentability kapitálu (RoE) ako prostriedku, ktorý manažérom a orgánom dohľadu a finančnej stability poskytuje primeraný obraz o výsledkoch hospodárenia bánk. Príloha na základe empirických údajov poukazuje na obmedzenia ukazovateľov rentability kapitálu a ich nesprávnu interpretáciu a navrhuje spôsob, ako zdokonaliť tak rozsah, ako aj špecifické vlastnosti výkonnostných ukazovateľov. Správa bude zverejnená na internetovej stránke ECB.

Správa o stabilite bankového sektora EÚ

Dňa 16. septembra 2010 Rada guvernérov schválila zverejnenie správy nazvanej „EU Banking Sector Stability“ (Stabilita bankového sektora EÚ), ktorú vypracoval Výbor pre bankový dohľad. Správa hodnotí finančný stav bankového systému celej EÚ za rok 2009 a stav veľkých bánk v EÚ za prvý polrok 2010. Zároveň analyzuje hlavné riziká spojené s vyhliadkami bankového sektora EÚ, pričom vychádza zo širokého spektra makroprudenciálnych a trhových ukazovateľov. Správa bude zverejnená na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam právneho rámca pre systém ochrany vkladov v Poľsku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 6. augusta 2010 na žiadosť poľského ministerstva financií (CON/2010/64).

Stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu

Rada guvernérov toto stanovisko prijala z vlastnej iniciatívy 6. augusta 2010 (CON/2010/65).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam rumunských právnych predpisov o úradnej štatistike

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 9. augusta 2010 na žiadosť rumunského Národného štatistického úradu (CON/2010/66).

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre kvalitu váh harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP), a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2454/97

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 9. augusta 2010 na žiadosť Európskej komisie (CON/2010/67).

Stanovisko ECB k ďalším opatreniam na obnovenie rozpočtovej rovnováhy v Rumunsku

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 26. augusta 2010 na žiadosť rumunského ministerstva verejných financií (CON/2010/69).

Stanovisko ECB k zmenám právneho rámca pre výkon činnosti Bank Gospodarstwa Krajowego

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 9. septembra 2010 na žiadosť predsedu poľského parlamentu (CON/2010/70).

Stanovisko ECB k predĺženiu platnosti írskej štátnej záruky vzťahujúcej sa na určité záväzky úverových inštitúcií

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 16. septembra 2010 na žiadosť írskeho ministra financií (CON/2010/71).

Štatistika

Právny rámec pre nedodržiavanie požiadaviek na štatistické vykazovanie v oblasti MIR – rozhodnutie ECB

Dňa 19. augusta 2010 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2010/10 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie, ktorým objasňuje postup platný od roku 2004 v prípade nedodržania požiadaviek na štatistické vykazovanie v súvislosti so súvahovou štatistikou peňažných finančných inštitúcií (PFI) a uplatňuje podobný režim v prípade štatistiky o úrokových mierach PFI na vklady a úvery domácností a nefinančných spoločností (MIR). Rozhodnutie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ 28. augusta 2010 a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Riadenie organizácie

Odporúčanie ECB o externom audítorovi Banca d'Italia (ECB/2010/11)

Dňa 23. augusta 2010 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2010/11 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banca d’Italia na finančné roky 2010 – 2015. Odporúčanie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ 28. augusta 2010 a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Predseda Výboru pre medzinárodné vzťahy

Dňa 2. septembra 2010 Rada guvernérov s okamžitou platnosťou vymenovala Jeana-Pierra Landaua, súčasného viceguvernéra Banque de France, za predsedu Výboru pre medzinárodné vzťahy.

Zriadenie Výboru pre riadenie rizík

Dňa 16. septembra 2010 Rada guvernérov schválila zriadenie Výboru Eurosystému pre riadenie rizík v súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku ECB a schválila jeho mandát na obdobie troch rokov do konca augusta 2013.

Emisia bankoviek a mincí

Právny rámec pre kontrolu pravosti a upotrebiteľnosti eurových bankoviek a ich opätovné vrátenie do obehu

Dňa 16. septembra 2010 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2010/14, ktorým stanovuje jednotné pravidlá a postupy týkajúce sa kontroly pravosti a upotrebiteľnosti eurových bankoviek a ich opätovného vrátenia do obehu. Toto rozhodnutie nahrádza rámec na spracovanie bankoviek, ktorý ECB vydala v roku 2005. Rozhodnutie vstúpi do platnosti v deň nasledujúci po jeho zverejnení v  Úradnom vestníku EÚ a začne sa uplatňovať od 1. januára 2011, s výnimkou členských štátov, ktoré zavedú euro 1. januára 2011 alebo neskôr. V prípade týchto štátov bude platiť ročné prechodné obdobie. Rozhodnutie bude čoskoro zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá