European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB 
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Január 2010

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Brožúra o modeli korešpondenčnej centrálnej banky (CCBM)

Dňa 4. januára 2010 Rada guvernérov schválila zverejnenie aktualizovanej brožúry „CCBM procedures for Eurosystem counterparties – December 2009“ (Postupy CCBM pre zmluvné strany Eurosystému – December 2009).

Správa o stave realizácie projektu TARGET2-Securities

Dňa 14. januára 2010 Rada guvernérov posúdila stav realizácie projektu TARGET2-Securities (T2S). Rozhodla o migrácii centrálnych depozitárov cenných papierov (Central Securities Depositories – CSD) na T2S po jednom, schválila kritériá na zapojenie CSD do T2S a predĺžila platnosť súčasných mandátov poradnej skupiny T2S a kontaktnej skupiny T2S, až kým nevstúpi do platnosti rámcová dohoda medzi Eurosystémom a CSD. Podrobné informácie budú onedlho zverejnené na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Publikácia štrukturálnych ukazovateľov pre bankový sektor EÚ

Dňa 14. januára 2010 Rada guvernérov schválila zverejnenie štrukturálnych ukazovateľov pre bankový sektor EÚ. Tieto ukazovatele okrem iného poskytujú informácie o počte úverových inštitúcií, počte pobočiek a dcérskych spoločností úverových inštitúcií z krajín EÚ a tretích krajín, celkových aktívach a počte zamestnancov úverových inštitúcií, ako aj o miere koncentrácie bankového sektora v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k reprodukcii bankoviek a mincí v Maďarsku

Dňa 5. januára 2010 Rada guvernérov na žiadosť Magyar Nemzeti Bank prijala stanovisko k reprodukcii forintových a eurových bankoviek a mincí v Maďarsku (CON/2010/1).

Stanovisko ECB k národnej štatistike v Estónsku

Dňa 6. januára 2010 Rada guvernérov na žiadosť estónskeho ministerstva financií prijala stanovisko k novému právnemu rámcu na zostavovanie národnej štatistiky (CON/2010/2).

Stanovisko ECB k francúzskej bankovej a finančnej legislatíve

Dňa 7. januára 2010 Rada guvernérov na žiadosť francúzskeho ministerstva hospodárstva, priemyslu a zamestnanosti prijala stanovisko k niektorým opatreniam týkajúcim sa bankovej a finančnej regulácie (CON/2010/3).

Stanovisko ECB k francúzskej legislatíve v oblasti dohľadu

Dňa 8. januára 2010 Rada guvernérov na žiadosť francúzskeho ministerstva hospodárstva, priemyslu a zamestnanosti prijala stanovisko k zlúčeniu orgánov pre udeľovanie licencií bankám a poisťovniam a orgánov dohľadu nad týmito subjektmi (CON/2010/4).

Stanovisko ECB k právnym predpisom Únie týkajúcim sa európskych orgánov dohľadu

Dňa 8. januára Rada guvernérov na žiadosť Rady EÚ prijala stanovisko k trom návrhom nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa zriaďujú Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (CON/2010/5). Stanovisko bude onedlho zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ.

Stanovisko ECB k právnym predpisom Únie týkajúcim sa prospektov cenných papierov a harmonizácie požiadaviek na transparentnosť ich emitentov

Dňa 11. januára 2010 Rada guvernérov na žiadosť Rady EÚ prijala stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2004/109/ES (CON/2010/6). Stanovisko bude onedlho zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k ozdravným opatreniam a dohľadu nad bankovým a finančným sektorom a k zákonu o Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Dňa 11. januára 2010 Rada guvernérov na žiadosť belgického ministerstva financií prijala stanovisko k ozdravným opatreniam, ktoré sa vzťahujú na podniky v bankovom a finančnom sektore, k dohľadu nad finančným sektorom a finančnými službami a k zákonu o Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7).

Stanovisko ECB ku gréckym právnym predpisom týkajúcim sa reštrukturalizácie dlhov a spracovania údajov úverovým registrom

Dňa 13. januára 2010 Rada guvernérov na žiadosť gréckeho ministerstva hospodárstva, konkurencieschopnosti a lodnej dopravy prijala stanovisko k reštrukturalizácii dlhov z podnikateľských úverov poskytnutých úverovými inštitúciami a k spracovávaniu údajov úverovým registrom (CON/2010/8).

Stanovisko ECB ku konsolidácii depozitných bánk vo Fínsku

Rada guvernérov toto stanovisko (CON/2010/9) prijala 13. januára 2010 na žiadosť fínskeho ministerstva financií.

Riadenie organizácie

Rozpočet a plán obstarávania Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania (Eurosystem Procurement Coordination Office – EPCO) na rok 2010

Dňa 22. decembra Rada guvernérov schválila rozpočet a plán obstarávania EPCO na rok 2010.

Bankovky

Výročná správa o stave realizácie rámca na spracovanie bankoviek

Dňa 7. januára 2010 Rada guvernérov vzhľadom na významný pokrok dosiahnutý vo formálnej implementácii a v uplatňovaní rámca na spracovanie bankoviek zo strany úverových inštitúcií i vzhľadom na skutočnosť, že tento rámec bude v roku 2010 na základe rozhodnutia ECB nahradený, rozhodla o tom, že národné centrálne banky budú v roku 2010 naďalej pozorne sledovať dodržiavanie rámca zo strany úverových inštitúcií a profesionálnych spracovateľov peňazí.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá