Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Samenvatting

Europeanen betalen aan de kassa meestal met contant geld.[1] Om die reden hebben we een solide infrastructuur voor de geldomloop nodig en een goed werkend distributiesysteem waarmee mensen en bedrijven toegang krijgen tot contant geld via het netwerk van geldautomaten, bankkantoren en cashpunten. Europeanen moeten met hun contant geld bij winkeliers terechtkunnen en winkeliers hebben een goede infrastructuur nodig om het ontvangen contante geld te kunnen afstorten.

Naast een vlot werkende infrastructuur zijn allerlei andere aspecten belangrijk voor het vertrouwen en voor een levensvatbare eurobankbiljettenomloop, zoals de kwaliteit en veiligheid van de bankbiljetten. Ook met milieu, gezondheid en veiligheid moeten we rekening houden om er zeker van te zijn dat we bankbiljetten veilig kunnen gebruiken en dat ze geen negatieve gevolgen hebben voor het milieu. De milieuaspecten van eurobankbiljetten en de geldomloop zijn al sinds de invoering van de euro in 2002 een prioriteit voor het Eurosysteem en deze aspecten staan ook centraal in de contantgeldstrategie van het Eurosysteem.[2] Er worden voortdurend inspanningen geleverd om het effect van eurobankbiljetten op het milieu te verminderen en dat zal ook in de toekomst zo blijven.

Na de invoering van de tweede serie eurobankbiljetten – de Europa-serie – heeft de ECB een nieuw onderzoek opgezet naar de milieueffecten van eurobankbiljetten als betaalmiddel.[3] Dit onderzoek is gebaseerd op de methodologie van de Europese Commissie voor de ecologische voetafdruk van producten (Product Environmental Footprint – PEF).[4]

De doelstellingen van dit PEF-onderzoek zijn: (i) het verwerven van uitgebreide kennis van de potentiële milieueffecten van alle activiteiten van een volledige bankbiljettenomloop, van de aankoop van grondstoffen en de productie tot de verwijdering van eurobankbiljetten, en (ii) het meten van de potentiële milieueffecten van bankbiljetten als betaalinstrument, om na te gaan welke andere aspecten in de levenscyclus van bankbiljetten aangepakt kunnen worden om de ecologische voetafdruk van eurobankbiljetten te verminderen.

Uit dit PEF-onderzoek blijkt dat de zogenoemde enkele totale score voor de gemiddelde waarde op jaarbasis van contante betalingen van een burger in het eurogebied in 2019 101 micropunten (µPt) bedraagt. Deze zeer lage score stemt overeen met 8 km rijden met een gewone auto, of 0,01% van het totale effect van het jaarlijkse verbruik van activiteiten van een Europeaan op het milieu.[5] Om dit punt nader toe te lichten, is het nuttig de resultaten van de jaarlijkse waarde van de betalingen van eurobankbiljetten te vergelijken met die van andere alledaagse producten, zoals de productie van een katoenen T-shirt[6] dat gedurende een jaar eenmaal per week wordt gewassen (vergelijkbaar met 55 km rijden) of het verbruik van flessenwater[7] per Europeaan gedurende een jaar (gelijk aan 272 km rijden), zoals in onderstaande figuur wordt geïllustreerd.

Figuur 1

Vergelijking van de ecologische voetafdruk van eurobankbiljetten en andere gebruikelijke producten

Toelichting: Voor elk product is een vergelijkbare autorit weergegeven.

De belangrijkste factoren in de ecologische voetafdruk van eurobankbiljetten zijn het energieverbruik van geldautomaten (37%), vervoer (35%), verwerkingsactiviteiten in de distributiefase (10%), papierfabricage (9%) en de authenticatie van bankbiljetten bij verkooppunten (5%) in de gebruiksfase.

Sinds 2004 wordt getracht de ecologische voetafdruk van de eurobankbiljetten te verkleinen. Zo heeft het Eurosysteem een stortverbod voor bankbiljettenafval ingesteld en initiatieven genomen zoals het Sustainable Cotton Programme.[8] Daarnaast hebben fabrikanten van geldautomaten en kredietinstellingen aanzienlijke inspanningen geleverd om hun effect op het milieu te verminderen. Ons onderzoek laat zien dat verbeteringen in de energie-efficiëntie van geldautomaten hebben bijgedragen aan een daling van 35% van de totale score van de chartale geldomloop in de periode 2004-2019.[9] Naast transportoptimalisering worden bovendien andere manieren onderzocht om de impact van het vervoer te verminderen en om duurzamere brandstoffen te gebruiken.

Hoewel de milieueffecten van betalen met eurobankbiljetten over het algemeen zeer gering zijn, wil het Eurosysteem deze verder terugdringen. Om dat te bereiken doen we aan uitgebreid onderzoek en ontwikkeling en tegelijk zorgen we ervoor dat contant geld breed toegankelijk is voor het publiek. Deze inspanningen worden meegenomen in de ontwikkeling van onze toekomstige serie eurobankbiljetten om ze zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Ook het Eurosysteem voert soortgelijke of gedeeltelijke onderzoeken, met name bij belangrijke veranderingen in de chartale geldomloop.

© Europese Centrale Bank, 2023

Postadres: 60640 Frankfurt am Main, Duitsland
Telefoon: +49 69 1344 0
Website: www.ecb.europa.eu

Alle rechten voorbehouden. Reproductie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is alleen toegestaan met bronvermelding.

Zie voor een verklaring van de terminologie de ECB-woordenlijst (alleen in het Engels).

HTML ISBN 978-92-899-6295-7, doi:10.2866/795243, QB-09-23-503-NL-Q


  1. Zie ‘Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE)’, ECB, Frankfurt am Main, 2022.

  2. De contantgeldstrategie van het Eurosysteem moet waarborgen dat contant geld ruim beschikbaar en geaccepteerd blijft als betaal- en waardeopslagmiddel.

  3. Het onderzoek heeft betrekking op de chartale geldomloop vóór de coronaperiode (2019). De gebruikte data zijn dus niet beïnvloed door coronamaatregelen.

  4. Dit PEF-onderzoek is gebaseerd op de methodologie voor een levenscyclusbeoordeling, in die zin dat het betrekking heeft op 16 specifieke milieu-effectcategorieën, waaronder klimaatverandering als gevolg van broeikasgasemissies, aantasting van de ozonlaag, land- en watergebruik en uitputting van hulpbronnen. Een volledige lijst van de onderzochte effectcategorieën is te vinden in bijlage A.

  5. Het Consumption Footprint Platform kijkt naar het effect van de consumptie in de EU op het gebied van voedsel, mobiliteit, huisvesting, huishoudelijke goederen en apparaten.

  6. Zie het referentieonderzoek T-shirts in de ‘Regels voor de milieuvoetafdruk van een productcategorie’, Europese Commissie, Brussel, 2022.

  7. Zie het referentieonderzoek flessenwater in de ‘Regels voor de milieuvoetafdruk van een productcategorie’, Europese Commissie, Brussel, 2022.

  8. Het Sustainable Cotton Programme is een in 2014 gestart programma van het Eurosysteem dat bestaat uit het geleidelijk vervangen van conventionele katoenvezels door 100% duurzame katoenvezels bij de productie van eurobankbiljetten.

  9. Het energieverbruik van de geldautomaten is overgenomen uit een levenscyclusbeoordeling uit 2004.