European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Declarație introductivă susținută în cadrul conferinței de presă

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 8 decembrie 2016

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele Comisiei, dl Dombrovskis.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am efectuat astăzi o evaluare cuprinzătoare a perspectivelor economice și a celor privind inflația, precum și a orientării politicii monetare. Ca urmare, Consiliul guvernatorilor a adoptat deciziile următoare în vederea îndeplinirii obiectivului său privind stabilitatea prețurilor.

Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, vom continua efectuarea de achiziții în cadrul programului de achiziționare de active în ritmul lunar actual de 80 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii martie 2017. Începând cu luna aprilie 2017, se intenționează continuarea achizițiilor nete de active într-un ritm lunar de 60 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii decembrie 2017 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, în concordanță cu obiectivul său privind inflația. Dacă, între timp, perspectivele devin mai puțin favorabile sau în cazul în care condițiile financiare nu mai sunt în concordanță cu înregistrarea de noi progrese în direcția unei ajustări susținute a traiectoriei inflației, Consiliul guvernatorilor intenționează extinderea dimensiunii și/sau a duratei programului. Achizițiile nete vor fi efectuate în paralel cu reinvestirea principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active.

Pentru a asigura buna implementare în continuare a achizițiilor de active ale Eurosistemului, Consiliul guvernatorilor a decis ajustarea parametrilor programului de achiziționare de active începând cu luna ianuarie 2017, după cum urmează. În primul rând, intervalul de scadență al programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public va fi extins prin reducerea de la doi ani la un an a scadenței reziduale minime a titlurilor eligibile. În al doilea rând, achizițiile de titluri efectuate în cadrul programului de achiziționare de active cu un randament la scadență inferior ratei dobânzii la facilitatea de depozit a BCE vor fi permise, în măsura în care vor fi necesare.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE au rămas nemodificate și anticipăm în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri mai scăzute pe o perioadă extinsă, care va depăși cu mult orizontul achizițiilor noastre nete de active.

Extinderea de astăzi a programului de achiziționare de active a fost calibrată pentru a menține gradul foarte substanțial de acomodare monetară, care este necesar pentru asigurarea unei convergențe susținute a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Alături de volumul substanțial al achizițiilor anterioare și al reinvestițiilor ce urmează a fi efectuate, aceasta asigură menținerea unor condiții financiare foarte favorabile în zona euro, care continuă să fie esențiale pentru îndeplinirea obiectivului nostru. Mai precis, extinderea achizițiilor noastre pe un orizont mai îndelungat permite o prezență mai susținută pe piață și, prin urmare, o transmisie mai durabilă a măsurilor noastre de stimulare. Această calibrare reflectă redresarea moderată, dar tot mai robustă a economiei zonei euro și presiunile inflaționiste încă scăzute. Consiliul guvernatorilor va monitoriza cu atenție evoluția perspectivelor stabilității prețurilor și, dacă va fi necesar în vederea îndeplinirii obiectivului său, va acționa prin utilizarea tuturor instrumentelor de care dispune în cadrul mandatului său.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul III 2016, PIB real în zona euro a înregistrat o creștere de 0,3% față de intervalul precedent, după un avans similar în trimestrul II 2016. Datele noi, îndeosebi rezultatele sondajelor, sugerează continuarea tendinței de creștere în trimestrul IV 2016. Într-o perspectivă mai îndelungată, anticipăm că expansiunea economică va continua într-un ritm moderat, dar tot mai robust. Transmisia măsurilor de politică monetară la nivelul economiei reale sprijină cererea internă și a facilitat reducerea gradului de îndatorare. Ameliorarea rentabilității companiilor și condițiile foarte favorabile de finanțare continuă să încurajeze redresarea investițiilor. De asemenea, creșterea susținută a ocupării forței de muncă, favorizată inclusiv de reformele structurale anterioare, reprezintă un factor de susținere pentru veniturile disponibile reale ale populației și pentru consumul privat. Totodată, există indicii privind o redresare globală relativ mai puternică. Totuși, potrivit anticipațiilor, creșterea economică în zona euro va fi afectată de ritmul lent de implementare a reformelor structurale și de ajustările bilanțiere necesare încă în unele sectoare.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2016, care anticipează un ritm anual de creștere a PIB real de 1,7% în  2016 și 2017 și de 1,6% în 2018 și 2019. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților BCE din luna septembrie 2016, perspectivele privind creșterea PIB real sunt, în general, nemodificate. Riscurile la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro se mențin în sensul unui nivel mai redus al acesteia.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 0,6% în luna noiembrie 2016, în creștere față de 0,5% în luna octombrie și 0,4% în luna septembrie. Această evoluție a reflectat în mare măsură intensificarea dinamicii anuale a prețurilor produselor energetice, deși nu există încă indicii ale unei tendințe convingătoare de creștere a inflației de bază. Privind în perspectivă, pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă o dinamizare semnificativă a ratelor inflației totale la sfârșitul anului 2016 și începutul anului 2017, în mare parte datorită efectelor de bază la nivelul variației anuale a prețurilor produselor energetice. Susținute de măsurile de politică monetară, de redresarea economică anticipată, precum și de diminuarea graduală corespunzătoare a deficitului de cerere, ratele inflației ar trebui să crească în continuare în anii 2018 și 2019.

Acest tipar este reflectat și de proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului din luna decembrie 2016, care preconizează o rată anuală a inflației IAPC de 0,2% în 2016, de 1,3% în 2017, de 1,5% în 2018 și de 1,7% în 2019. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților BCE din luna septembrie 2016, perspectivele inflației IAPC totale sunt, în linii mari, nemodificate.

În ceea ce privește analiza monetară, dinamica masei monetare (M3) s-a temperat în luna octombrie 2016, ritmul anual de creștere a M3 reducându-se la 4,4%, față de 5,1% în septembrie. La fel ca în lunile precedente, dinamica anuală a M3 a fost sprijinită în principal de componentele sale cele mai lichide, ritmul anual de creștere a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 7,9% în luna octombrie, față de 8,4% în septembrie.

Dinamica împrumuturilor s-a menținut pe traiectoria de redresare treptată înregistrată de la începutul anului 2014. Variația anuală a creditelor acordate societăților nefinanciare a crescut la 2,1% în luna octombrie 2016, comparativ cu 2,0% în luna precedentă. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate populației s-a menținut la nivelul de 1,8%. Deși evoluțiile creditului bancar continuă să reflecte decalajul temporal al acestora în raport cu faza ciclului economic, riscul de credit, precum și procesul de ajustare continuă a bilanțurilor în sectorul financiar și cel nefinanciar, efectele măsurilor de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 sprijină semnificativ condițiile de creditare pentru firme și populație și, implicit, fluxul de credite la nivelul zonei euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară confirmă necesitatea adoptării deciziilor de politică monetară de astăzi, în vederea menținerii sprijinului monetar foarte substanțial, care este necesar pentru a asigura revenirea, fără întârzieri nejustificate, a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

Politica monetară vizează menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, iar orientarea acomodativă a acesteia sprijină activitatea economică. După cum a subliniat în repetate rânduri Consiliul guvernatorilor, pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mult mai substanțială din partea politicilor din alte domenii, atât la nivel național, cât și la nivel european. În special implementarea reformelor structurale trebuie accelerată în mod considerabil în vederea reducerii șomajului structural și a stimulării creșterii PIB potențial în zona euro. În toate țările din zona euro sunt necesare reforme structurale. Ar trebui să se pună accentul pe măsurile destinate sporirii productivității și îmbunătățirii mediului de afaceri, inclusiv furnizării unei infrastructuri publice adecvate, care sunt fundamentale pentru creșterea investițiilor și stimularea procesului de creare de locuri de muncă. Intensificarea inițiativelor actuale de investiții, înregistrarea de progrese în ceea ce privește uniunea piețelor de capital, precum și reformele care vor îmbunătăți rezoluția creditelor neperformante vor avea, de asemenea, o contribuție pozitivă la atingerea acestui obiectiv. În contextul politicii monetare acomodative, implementarea rapidă și eficace a reformelor structurale va conduce, de asemenea, la sporirea rezilienței zonei euro la șocuri globale. Politicile fiscale ar trebui să sprijine, de asemenea, redresarea economică, menținându-se însă conforme cu regulile fiscale ale Uniunii Europene. Implementarea integrală și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, rămâne esențială pentru asigurarea încrederii în cadrul fiscal. În același timp, este esențial ca toate țările să intensifice eforturile pentru a asigura o structură a politicilor fiscale mai favorabilă creșterii economice.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media