Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • VYHLÁSENIE O MENOVEJ POLITIKE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Christine Lagardová, prezidentka ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB

Frankfurt nad Mohanom 6. júna 2024

Dobrý deň, spolu s viceprezidentom vás vítame na dnešnej tlačovej konferencii.

Rada guvernérov sa dnes rozhodla znížiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 25 bázických bodov. Podľa nášho aktualizovaného hodnotenia inflačného vývoja, dynamiky základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky je momentálne primerané po deviatich mesiacoch konštantných sadzieb zmierniť stupeň reštrikcie menovej politiky. Od nášho zasadania v septembri 2023 inflácia klesla o viac než 2,5 percentuálneho bodu a inflačný výhľad sa podstatne zlepšil. Zmiernila sa i základná inflácia, čo ďalej potvrdilo známky oslabovania cenových tlakov, a inflačné očakávania pri všetkých horizontoch klesli. Menová politika udržiava reštriktívne podmienky financovania. Tlmením dopytu a zachovávaním pevného ukotvenia inflačných očakávaní tak výrazne prispieva k znižovaniu inflácie.

Napriek pokroku dosiahnutému v posledných štvrťrokoch sú však domáce cenové tlaky vzhľadom na zvýšený mzdový rast naďalej výrazné a inflácia pravdepodobne zostane nad cieľovou úrovňou aj počas značnej časti budúceho roka. Najnovšie projekcie odborníkov Eurosystému týkajúce sa celkovej i jadrovej inflácie na roky 2024 a 2025 boli v porovnaní s marcovými projekciami upravené nahor. Podľa aktuálnych projekcií má celková inflácia dosahovať v priemere 2,5 % v roku 2024, 2,2 % v roku 2025 a 1,9 % v roku 2026. Inflácia bez energií a potravín má podľa odborníkov Eurosystému dosahovať v priemere 2,8 % v roku 2024, 2,2 % v roku 2025 a 2,0 % v roku 2026. Očakáva sa, že hospodársky rast sa zrýchli na 0,9 % v roku 2024, 1,4 % v roku 2025 a 1,6 % v roku 2026.

Sme odhodlaní zabezpečiť včasný návrat inflácie na cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Menovopolitické sadzby budeme udržiavať na dostatočne reštriktívnej úrovni dovtedy, kým to bude nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa. Pri určovaní primeranej úrovne a dĺžky trvania reštrikcie sa budeme naďalej riadiť aktuálnymi údajmi a rozhodnutia bude prijímať priebežne, zo zasadania na zasadanie. Naše rozhodnutia o úrokových sadzbách budú vychádzať predovšetkým z nášho hodnotenia inflačného výhľadu na základe aktuálnych hospodárskych a finančných údajov, dynamiky vývoja základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky. Vopred sa nezaväzujeme k žiadnej konkrétnej trajektórii sadzieb.

Rada guvernérov dnes zároveň potvrdila, že počas druhej polovice roka bude znižovať objem cenných papierov Eurosystému nadobudnutých v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) priemerným tempom 7,5 mld. € za mesiac. Postup redukcie portfólia PEPP bude zhruba v súlade s postupom uplatňovaným v prípade programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP).

Dnešné rozhodnutia sú uvedené v tlačovej správe zverejnenej na našej internetovej stránke.

Teraz priblížim, ako hodnotíme vývoj hospodárskej situácie a inflácie, a následne sa zameriam na našu analýzu finančných a menových podmienok.

Hospodárska aktivita

Po piatich štvrťrokoch stagnácie hospodárska produkcia eurozóny v prvom štvrťroku 2024 vzrástla o 0,3 %. Sektor služieb expanduje a výrobný sektor vykazuje známky stabilizácie na nízkych úrovniach. Očakávame, že oživenie hospodárstva bude pokračovať, keďže vyššie mzdy a lepšie obchodné podmienky vedú k rastu reálnych príjmov. K hospodárskemu rastu by mal v nadchádzajúcich štvrťrokoch prispievať aj silnejší vývoz, keďže dochádza k rastu svetového dopytu po tovaroch a službách. V priebehu času by tiež mal slabnúť tlmiaci účinok menovej politiky na dopyt.

Zamestnanosť sa v prvom štvrťroku tohto roka zvýšila o 0,3 % a vzniklo približne 500 000 nových pracovných miest, pričom výsledky prieskumov poukazujú na ich pokračujúci rast v krátkodobom horizonte. Miera nezamestnanosti v apríli mierne klesla na 6,4 %, čo je najnižšia úroveň od zavedenia eura. Podniky naďalej inzerujú značný počet voľných pracovných miest, hoci o niečo nižší než doteraz.

Národné rozpočtové a štrukturálne politiky by sa mali zameriavať na zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti ekonomiky, čo by pomohlo zvýšiť potenciálny rast a znížiť cenové tlaky v strednodobom horizonte. Účinná, urýchlená a úplná implementácia programu Next Generation EU, pokrok smerom k vytvoreniu únie kapitálových trhov a dobudovaniu bankovej únie, ako aj posilnenie jednotného trhu by pomohli podporiť inovácie a zvýšiť investície do ekologickej a digitálnej transformácie. Dôkladná a bezodkladná implementácia reformovaného rámca správy ekonomických záležitostí EÚ pomôže vládam trvalo znížiť rozpočtový deficit a dlh.

Inflácia

Podľa rýchleho odhadu Eurostatu sa ročná inflácia v máji zvýšila z aprílových 2,4 % na 2,6 %. Inflácia cien potravín klesla na 2,6 %. Inflácia cien energií po roku záporných ročných mier vzrástla na 0,3 %. Inflácia cien tovarov v máji ďalej klesla na 0,8 %. Inflácia cien služieb naopak výrazne vzrástla z aprílových 3,7 % na 4,1 %.

Väčšina ukazovateľov základnej inflácie v apríli – v poslednom mesiaci, za ktorý sú údaje k dispozícii – ďalej klesala a potvrdzovala tak scenár postupne slabnúcich cenových tlakov. Domáca inflácia však zostáva vysoká. Tempo rastu miezd zostáva zvýšené, kompenzujúc predchádzajúci prudký rast inflácie. Vzhľadom na postupný priebeh procesu mzdových úprav a dôležitú úlohu jednorazových platieb budú náklady práce v krátkodobom horizonte pravdepodobne kolísať, ako ukázal aj nárast dojednaných miezd v prvom štvrťroku. Z výhľadových ukazovateľov zároveň vyplýva zmierňovanie mzdového rastu počas roka. Vďaka čiastočnej absorpcii výrazného rastu jednotkových nákladov práce prostredníctvom ziskov dochádza k redukcii jeho inflačných účinkov.

Očakáva sa, že počas zvyšku roka sa bude inflácia pohybovať v blízkosti súčasnej úrovne, okrem iného v dôsledku bázických efektov súvisiacich s energiami. Následne by mala počas druhej polovice budúceho roka klesať k nášmu cieľu, a to vzhľadom na slabší rast nákladov práce, pôsobenie účinkov našej reštriktívnej menovej politiky a slabnúci vplyv energetickej krízy a pandémie. Ukazovatele dlhodobejších inflačných očakávaní zostávajú viac-menej stabilné a zväčša dosahujú okolo 2 %.

Hodnotenie rizík

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho rastu sú v krátkodobom horizonte vyrovnané, no v strednodobom horizonte zostávajú na strane pomalšieho rastu. Hospodársky rast eurozóny by mohla spomaliť slabšia svetová ekonomika alebo eskalácia obchodného napätia medzi hlavnými ekonomikami. Neoprávnená vojna Ruska proti Ukrajine a tragický konflikt na Blízkom východe sú hlavnými zdrojmi geopolitických rizík, ktoré môžu oslabiť dôveru podnikov a domácností v budúcnosť a narušiť svetový obchod. Rast by tiež mohol byť pomalší, ak sa účinky menovej politiky ukážu byť silnejšie, než sa očakáva. Hospodársky rast by mohol byť rýchlejší, ak by v porovnaní s očakávaniami inflácia klesala rýchlejšie, rast dôvery a reálnych príjmov viedol k vyššiemu nárastu spotreby, alebo svetová ekonomika rástla výraznejšie.

Inflácia by mohla prognózované hodnoty prekročiť v prípade vyššieho než očakávaného rastu miezd alebo ziskov. Medzi riziká vyššej inflácie patrí i zvýšené geopolitické napätie, ktoré by mohlo viesť k nárastu cien energií a nákladnej prepravy v krátkodobom horizonte a narušiť svetový obchod. Extrémne prejavy počasia a celkové napredovanie klimatickej krízy by okrem toho mohli spôsobiť nárast cien potravín. Inflácia však môže byť aj nižšia, ak tlmiaci účinok menovej politiky na dopyt prekročí očakávania alebo ak dôjde k nepredvídanému zhoršeniu hospodárskeho prostredia vo zvyšku sveta.

Finančné a menové podmienky

Trhové úrokové miery sa od nášho aprílového zasadania zvýšili. Náklady na financovanie sa vzhľadom na transmisiu nášho doterajšieho zvyšovania menovopolitických sadzieb do finančného systému stabilizovali na reštriktívnej úrovni. Priemerná úroková sadzba nových podnikových úverov zostala v apríli nezmenená na úrovni 5,2 %; na nezmenenej úrovni 3,8 % zostala v apríli i priemerná úroková sadzba nových hypotekárnych úverov.

Úverová dynamika je naďalej slabá. Ročná miera rastu bankových úverov poskytovaných podnikom dosiahla v apríli 0,3 %, čo je mierny pokles oproti predchádzajúcemu mesiacu. Úvery domácnostiam naďalej rastú ročným tempom 0,2 %. Ročný rast peňažnej zásoby meranej menovým agregátom M3 sa v apríli zrýchlil na 1,3 %, v porovnaní s 0,9 % v marci.

V súlade s našou stratégiou menovej politiky Rada guvernérov dôkladne posúdila vzájomný vzťah medzi menovou politikou a finančnou stabilitou. Banky v eurozóne sú naďalej odolné. Zlepšujúci sa hospodársky výhľad prispieva k finančnej stabilite, no horizont zatieňujú zvýšené geopolitické riziká. Nečakané sprísňovanie globálnych finančných podmienok by mohlo viesť k preceňovaniu finančných a nefinančných aktív s negatívnym účinkom na širšiu ekonomiku. Makroprudenciálna politika zostáva prvou obrannou líniou proti vzniku slabín vo finančnom sektore. Opatrenia, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú, resp. ktoré čoskoro nadobudnú účinnosť, pomáhajú zachovávať odolnosť finančného systému.

Záver

Rada guvernérov sa dnes rozhodla znížiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 25 bázických bodov. Sme odhodlaní zabezpečiť včasný návrat inflácie na cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Menovopolitické sadzby budeme udržiavať na dostatočne reštriktívnej úrovni dovtedy, kým to bude nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa. Pri určovaní primeranej úrovne a dĺžky trvania reštrikcie sa budeme naďalej riadiť aktuálnymi údajmi a rozhodnutia budeme prijímať priebežne, zo zasadania na zasadanie. Naše rozhodnutia o úrokových sadzbách budú vychádzať predovšetkým z nášho hodnotenia inflačného výhľadu na základe aktuálnych hospodárskych a finančných údajov, dynamiky vývoja základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky. Vopred sa nezaväzujeme k žiadnej konkrétnej trajektórii sadzieb.

V každom prípade sme pripravení všetky svoje nástroje v medziach nášho mandátu upraviť, aby sme zabezpečili návrat inflácie na našu cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte a naďalej plynulú transmisiu menovej politiky.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá