Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

PERSCONFERENTIE

Mario Draghi, President van de ECB,
Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB,
Frankfurt am Main, 27 april 2017

INLEIDENDE VERKLARING

Dames en heren, de Vice-President en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. We zullen nu verslag doen van de vergadering van de Raad van Bestuur van vandaag, die tevens werd bijgewoond door de Vice-Voorzitter van de Commissie, de heer Dombrovskis.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses hebben wij besloten de basisrentetarieven van de ECB onveranderd te laten. Wij handhaven onze verwachting dat deze voor langere tijd, en ruim voorbij de periode van onze netto activa-aankopen, op het huidige of een lager niveau zullen blijven. Wat de bijzondere monetairbeleidsmaatregelen betreft, bevestigen wij dat het de bedoeling is dat onze netto activa-aankopen, voor het nieuwe maandelijkse bedrag van €60 miljard, doorlopen tot eind december 2017 of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie in overeenstemming met zijn inflatiedoelstelling. De netto aankopen zullen plaatsvinden naast de herinvesteringen van de hoofdsommen van vervallen waardepapieren die in het kader van het programma voor de aankoop van activa zijn aangekocht.

Onze monetairbeleidsmaatregelen hebben de zeer gunstige financieringscondities die noodzakelijk zijn om een duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn zeker te stellen, verder in stand gehouden. De sinds onze vergadering van begin maart binnenkomende gegevens bevestigen dat het conjuncturele herstel van de economie van het eurogebied steeds steviger wordt en dat de neerwaartse risico's verder zijn afgenomen. Tegelijkertijd blijft de onderliggende inflatiedruk gematigd en moet deze nog steeds een overtuigende opwaartse tendens laten zien. Daarnaast onderstreept de voortdurende volatiliteit van de totale inflatie de noodzaak tijdelijke ontwikkelingen in de HICP-inflatie buiten beschouwing te laten aangezien deze geen implicaties hebben voor de middellangetermijnvooruitzichten voor de prijsstabiliteit.

Een zeer aanzienlijke mate van monetaire accommodatie is nog steeds nodig om de onderliggende inflatiedruk te doen toenemen en de totale inflatie op de middellange termijn te ondersteunen. Indien de vooruitzichten minder gunstig worden of de financiële omstandigheden inconsistent worden met verdere vooruitgang naar een duurzame verandering in het beloop van de inflatie, dan staan wij klaar ons programma voor de aankoop van activa wat betreft omvang en/of duur uit te breiden.

Laat ik nu gedetailleerder ingaan op onze beoordeling, te beginnen met de economische analyse. In het vierde kwartaal van 2016 steeg het reële bbp van het eurogebied kwartaal-op-kwartaal met 0,5%, na een stijging van 0,4% in het derde kwartaal. De binnenkomende gegevens, met name uitkomsten van enquêtes, versterken ons vertrouwen dat de huidige economische expansie krachtiger en breder-gedragen zal blijven worden. De doorwerking van onze monetairbeleidsmaatregelen ondersteunt de binnenlandse vraag en helpt het lopende proces van schuldafbouw. Het herstel van de investeringen blijft profiteren van de zeer gunstige financieringscondities en verbeteringen in de winstgevendheid van bedrijven. De toenemende werkgelegenheid, die tevens profiteert van in het verleden doorgevoerde hervormingen op de arbeidsmarkt, ondersteunt het reëel besteedbaar inkomen en de particuliere consumptie. Tegelijkertijd lijken de tekenen van een sterker mondiaal herstel en toenemende mondiale handel erop te wijzen dat de externe vraag in toenemende mate de algehele schokbestendigheid van de economische expansie in het eurogebied zou moeten versterken. De economische groei blijft echter worden getemperd door het trage tempo van de tenuitvoerlegging van structurele hervormingen (met name op de productenmarkten) en door de blijvende noodzaak van balansaanpassingen in een aantal sectoren. De risico's die de vooruitzichten voor de groei van het eurogebied omgeven zijn, hoewel zij zich in de richting van een evenwichtiger configuratie bewegen, nog steeds voornamelijk van neerwaartse aard en houden hoofdzakelijk verband met mondiale factoren.

De totale inflatie is zich blijven herstellen van de zeer lage niveaus die in 2016 te zien zijn geweest, voornamelijk dankzij hogere energieprijsstijgingen. Na in februari 2017 2,0% te hebben bereikt, kwam de HICP-inflatie op jaarbasis in het eurogebied in maart uit op 1,5%. Dit was voornamelijk het gevolg van een lagere inflatie van de prijzen van energie en onbewerkte voedingsmiddelen, maar ook van een daling van de inflatie van de dienstenprijzen. Vooruitblikkend: op basis van de huidige futuresprijzen voor olie zal de totale inflatie in april waarschijnlijk stijgen en daarna tot het einde van het jaar rond het huidige niveau blijven schommelen. Aangezien onbenutte middelen nog steeds de binnenlandse loon- en prijsvorming drukken, blijven de maatstaven van de onderliggende inflatie laag en zullen deze naar verwachting op de middellange termijn slechts geleidelijk stijgen, ondersteund door onze monetairbeleidsmaatregelen, het verwachte aanhoudende economische herstel en de daarmee samenhangende geleidelijke afname van de economische slapte.

Wat de monetaire analyse betreft: het ruime monetaire aggregaat (M3) blijft in stevig tempo groeien, waarbij de twaalfmaands groei in februari 2017 uitkwam op 4,7%, tegenover 4,8% in januari. Net als in de voorgaande maanden werd de groei van M3 op jaarbasis voornamelijk ondersteund door de meest liquide componenten, waarbij de groei op jaarbasis van het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 in februari 2017 uitkwam op 8,4%, onveranderd ten opzichte van de voorafgaande maand.

Het herstel van de groei van de kredietverstrekking aan de particuliere sector dat sinds begin 2014 te zien is, blijft zich voortzetten. Het groeitempo op jaarbasis van de leningen aan niet-financiële vennootschappen daalde in februari 2017 naar 2,0%, van 2,3% in de voorafgaande maand, terwijl de twaalfmaandsgroei van de leningen aan huishoudens in februari met 2,3% globaal genomen stabiel bleef. Tegelijkertijd kwam uit de enquête naar de bancaire kredietverlening in het eurogebied over het eerste kwartaal van 2017 naar voren dat de netto vraag naar krediet is gestegen en dat de bancaire kredietvoorwaarden bij alle leningcategorieën verder zijn versoepeld. De doorwerking van de sinds juni 2014 genomen monetairbeleidsmaatregelen blijft aanzienlijke steun geven aan de kredietnemingsvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens en de kredietstromen in het gehele eurogebied.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan die van de monetaire analyse bevestigde de noodzaak van een verdere zeer aanzienlijke mate van monetaire accommodatie om zonder onnodige vertraging te zorgen voor een duurzame terugkeer van de inflatie naar niveaus onder maar dicht bij 2%.

Om ten volle de vruchten van onze monetairbeleidsmaatregelen te kunnen plukken, moet ook op andere beleidsterreinen een veel vastbeslotener bijdrage aan versterking van de economische groei worden geleverd. De tenuitvoerlegging van structurele hervormingen dient aanzienlijk te worden opgevoerd om de schokbestendigheid te vergroten, de structurele werkloosheid te verminderen en de productiviteit en potentiële productiegroei te stimuleren. Wat betreft het begrotingsbeleid, dienen alle landen hun inspanningen om een groeivriendelijker samenstelling van hun overheidsfinanciën te verwezenlijken, te intensiveren. De volledige en consistente tenuitvoerlegging van het Stabiliteits- en Groeipact en de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden in de loop der tijd en in de verschillende landen blijft van cruciaal belang om de schokbestendigheid van de economie van het eurogebied te versterken.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media