Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Úvodné vyhlásenie na tlačovej konferencii

Mario Draghi, prezident ECB
Vítor Constâncio, viceprezident ECB
Malta, 22. októbra 2015

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Guvernérovi Bonnicimu by som rád poďakoval za prejavenú pohostinnosť a osobitná vďaka patrí jeho spolupracovníkom za vynikajúcu organizáciu dnešného zasadania Rady guvernérov. Teraz mi dovoľte oboznámiť vás s výsledkom nášho zasadania.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy a v súlade so signalizáciou budúceho nastavenia menovej politiky sa Rada guvernérov rozhodla ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Pokiaľ ide o  neštandardné opatrenia menovej politiky, nákupy aktív prebiehajú hladko a aj naďalej majú priaznivý vplyv na cenu a dostupnosť podnikových úverov a úverov domácnostiam.

Rada guvernérov pozorne sleduje nové informácie získané od nášho zasadania začiatkom septembra. Hoci domáci dopyt v eurozóne zostáva stabilný, obavy o vyhliadky rastu v rozvíjajúcich sa trhových ekonomikách a možné dôsledky vývoja na finančných a komoditných trhoch na vývoj hospodárstva aj naďalej poukazujú na riziká spomalenia hospodárskeho rastu a cenového vývoja. Dôslednú analýzu si vyžaduje predovšetkým intenzita a dĺžka pôsobenia faktorov, ktoré v súčasnosti spomaľujú návrat inflácie na úroveň nižšiu, ale blízku 2 % v strednodobom horizonte. Za týchto okolností bude na našom decembrovom menovopolitickom zasadaní, keď budú k dispozícii nové makroekonomické projekcie odborníkov Eurosystému, potrebné prehodnotiť mieru akomodácie menovej politiky. V záujme zachovania primeranej miery akomodácie menovej politiky je Rada guvernérov odhodlaná a schopná konať a použiť pritom všetky nástroje, ktoré má v rámci svojho mandátu k dispozícii. Rada guvernérov predovšetkým pripomína, že program nákupu aktív je dostatočne pružný, pokiaľ ide o prispôsobenie jeho rozsahu, zloženia a trvania. Medzitým budeme v plnom rozsahu pokračovať v realizácii nákupu aktív v objeme 60 mld. € za mesiac. Nákupy majú prebiehať do konca septembra 2016, v prípade potreby aj dlhšie, avšak minimálne dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca nášmu cieľu dosiahnuť mieru inflácie na úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri našom hodnotení dostupných informácií vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP eurozóny, ktorý v prvom štvrťroku 2015 vzrástol o 0,5 %, sa v druhom štvrťroku 2015 medzikvartálne zvýšil o 0,4 %. Výsledok za druhý štvrťrok bol odrazom kladného príspevku domáceho dopytu i čistého vývozu. Z najnovších údajov z prieskumov vyplýva zhruba podobné tempo rastu reálneho HDP v treťom štvrťroku tohto roka. Celkovo očakávame, že oživenie hospodárskej aktivity bude pokračovať, hoci ho bude tlmiť najmä slabší než očakávaný zahraničný dopyt. Domáci dopyt by mali naďalej podporovať opatrenia našej menovej politiky, vedúce k ďalšiemu zlepšovaniu finančných podmienok, ako aj pokrok dosiahnutý v oblasti rozpočtovej konsolidácie a štrukturálnych reforiem. Pokles cien ropy by mal okrem toho podporovať reálny disponibilný príjem domácností a ziskovosť podnikov a tým aj súkromnú spotrebu a investície. Oživenie domáceho dopytu v eurozóne však i naďalej spomaľujú nevyhnutné bilančné úpravy vo viacerých sektoroch a pomalé tempo realizácie štrukturálnych reforiem.

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho rastu v eurozóne zostávajú na strane pomalšieho rastu, odrážajúc predovšetkým zvýšenú neistotu v súvislosti s vývojom v rozvíjajúcich sa trhových ekonomikách, ktorý má potenciál ďalej nepriaznivo vplývať na svetový hospodársky rast a zahraničný dopyt po vývoze z eurozóny. Zvýšená neistota sa v poslednom čase prejavuje vo vývoji na finančných trhoch, čo môže mať nepriaznivý vplyv na domáci dopyt v eurozóne.

Ročná miera inflácie HICP eurozóny podľa Eurostatu v septembri 2015 klesla na -0,1 % (z 0,1 v auguste). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom tento výsledok odráža predovšetkým ďalší pokles inflácie cien energií. Podľa dostupných informácií a súčasných cien ropných futures zostane ročná miera inflácie HICP v najbližšom období na veľmi nízkej úrovni. Na prelome rokov sa očakáva nárast ročnej miery inflácie HICP, okrem iného v dôsledku bázických efektov spojených s poklesom cien ropy koncom roka 2014. V rokoch 2016 a 2017 by sa mala miera inflácie ďalej zvyšovať vzhľadom na očakávané oživenie hospodárskej aktivity, vplyv predchádzajúceho klesania výmenného kurzu eura a predpoklad mierne vyšších cien ropy v nasledujúcich rokoch, ktoré v súčasnosti vyplývajú z trhov s ropnými futures. Riziko však predstavuje výhľad hospodárskeho vývoja a vývoj na finančných a komoditných trhoch, ktoré by mohli ďalej spomaliť postupné zvyšovanie mier inflácie na úroveň bližšiu 2 %. Tieto riziká Rada guvernérov pozorne sleduje.

Pokiaľ ide o  menovú analýzu, najnovšie údaje potvrdzujú stabilný rast menového agregátu M3, a to aj napriek poklesu ročnej miery rastu M3 na 4,8 % v auguste 2015 (z 5,3 % v júli). Ročný rast menového agregátu M3 naďalej podporujú najmä jeho najlikvidnejšie zložky: menový agregát M1 v auguste zaznamenal ročné tempo rastu 11,4 % (12,2 % v júli).

Úverová dynamika sa ďalej zlepšovala. Ročná miera zmeny úverov nefinančným spoločnostiam (upravená o predaj a sekuritizáciu úverov) v auguste vzrástla na 0,4 % (z 0,3 % v júli) a od začiatku roka 2014 tak naďalej zaznamenáva postupné oživovanie. Napriek tomuto zlepšeniu vývoj podnikových úverov aj naďalej odráža oneskorenie úverového vývoja voči hospodárskemu cyklu, úverové riziko, faktory v oblasti ponuky úverov a prebiehajúce úpravy bilancií finančného i nefinančného sektora. Ročná miera rastu úverov domácnostiam (upravená o predaj a sekuritizáciu úverov) v auguste 2015 vzrástla z júlových 0,9 % na 1,0 %. Výsledky prieskumu bankových úverov v eurozóne za tretí štvrťrok 2015 potvrdzujú zvýšenie dopytu po bankových úveroch, a to vzhľadom na celkovú úroveň úrokových sadzieb, potreby financovania na investičné účely a vyhliadky vývoja na trhu s nehnuteľnosťami na bývanie. Okrem toho došlo k ďalšiemu uvoľneniu úverových štandardov podnikových úverov, najmä v dôsledku rastúcich konkurenčných tlakov v retailovom bankovníctve, zatiaľ čo v prípade úverov poskytovaných domácnostiam na kúpu nehnuteľností na bývanie došlo k ich miernemu sprísneniu. Opatrenia menovej politiky prijaté od júna 2014 jednoznačným spôsobom prispievajú k zlepšovaniu úverových podmienok pre podniky a domácnosti, ako aj k oživeniu úverových tokov v rámci celej eurozóny.

Z porovnania výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy vyplýva potreba dôrazne uplatňovať menovopolitické rozhodnutia Rady guvernérov a pozorne sledovať všetky nové relevantné informácie a ich vplyv na strednodobý výhľad cenovej stability.

Menová politika je zameraná na udržiavanie cenovej stability v strednodobom horizonte a jej akomodačné nastavenie podporuje hospodársku aktivitu. Pozitívny vplyv našich menovopolitických opatrení sa však naplno prejaví len v prípade rozhodných krokov v ďalších politických oblastiach. Vzhľadom na stále vysokú štrukturálnu nezamestnanosť a nízky potenciálny rast produkcie v eurozóne je potrebné prebiehajúce cyklické oživenie podporiť účinnými štrukturálnymi opatreniami. Nevyhnutným predpokladom na zvýšenie produktívnych investícií, tvorby pracovných miest a produktivity sú predovšetkým opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia vrátane adekvátnej verejnej infraštruktúry. Rýchla a účinná realizácia štrukturálnych reforiem v prostredí akomodačnej menovej politiky povedie nielen k vyššiemu udržateľnému hospodárskemu rastu v eurozóne, ale zároveň zvýši aj očakávania trvalo vyšších príjmov a urýchli výsledky reforiem, vďaka čomu sa eurozóna stane odolnejšou voči globálnym šokom. Rozpočtová politika by mala prispievať k hospodárskemu oživeniu, zároveň však musí i naďalej dodržiavať fiškálne pravidlá EÚ. Dôsledné uplatňovanie Paktu stability a rastu má z hľadiska dôvery v náš rozpočtový rámec rozhodujúci význam. Všetky krajiny by sa zároveň mali snažiť o prorastový charakter rozpočtovej politiky.

Teraz sme pripravení odpovedať na vaše otázky.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá