Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Úvodné vyhlásenie k tlačovej konferencii

Mario Draghi, prezident ECB,
Vítor Constâncio, viceprezident ECB,
Bratislava, 2. mája 2013

Vážené dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítam na dnešnej tlačovej konferencii. Guvernérovi Makúchovi by som rád poďakoval za pohostinnosť a osobitná vďaka patrí pracovníkom Národnej banky Slovenska za vynikajúcu organizáciu dnešného zasadania Rady guvernérov. Teraz mi dovoľte oboznámiť vás s výsledkom dnešného zasadania, na ktorom sme prijali viacero rozhodnutí o kľúčových úrokových sadzbách ECB, poskytovaní likvidity a možných spôsoboch, ako ďalej podporiť poskytovanie úverov. Na zasadaní sa zúčastnil aj podpredseda Európskej komisie Olli Rehn.

Po prvé, na základe našej pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme sa rozhodli znížiť úrokovú sadzbu hlavných refinančných operácií Eurosystému o 25 bázických bodov na 0,50 % a sadzbu jednodňových refinančných operácií o 50 bázických bodov na 1,00 %. Sadzba jednodňových sterilizačných operácií zostane nezmenená na úrovni 0,00 %. Tieto rozhodnutia sú v súlade s nízkymi cenovými tlakmi v strednodobom horizonte. Inflačné očakávania v eurozóne sú aj naďalej pevne ukotvené na úrovni zodpovedajúcej nášmu cieľu udržiavať mieru inflácie v strednodobom horizonte na úrovni nižšej, ale blízkej 2 %. V súlade s týmto obrazom zostáva dynamika menového a úverového vývoja nevýrazná. Slabý hospodársky sentiment pokračuje aj počas jari tohto roka. Zníženie úrokových sadzieb by malo prispieť k podpore vyhliadok oživenia v neskoršej časti roka. Nastavenie našej menovej politiky zostane pri zotrvaní týchto podmienok akomodačné dovtedy, kým to bude potrebné. V nadchádzajúcom období budeme veľmi pozorne sledovať všetky nové informácie o hospodárskom a menovom vývoji a vyhodnocovať všetky vplyvy na výhľad cenovej stability.

Po druhé, pozorne sledujeme podmienky na peňažnom trhu a ich potenciálny vplyv na nastavenie našej menovej politiky a jej transmisiu do ekonomiky. V tomto kontexte sme dnes rozhodli, že hlavné refinančné operácie sa budú aj naďalej uskutočňovať formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a s neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov dovtedy, kým to bude nevyhnutné, ale najmenej do konca šiesteho udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv v roku 2014, t. j. 8. júla 2014. Rovnakou formou sa budú naďalej uskutočňovať aj refinančné operácie Eurosystému so špeciálnou dobou splatnosti v dĺžke jedného udržiavacieho obdobia, ktoré sa budú realizovať dovtedy, kým to bude nevyhnutné, avšak najmenej do konca druhého štvrťroka 2014. Pevná sadzba týchto refinančných operácií so špeciálnou dobou splatnosti sa bude rovnať aktuálnej sadzbe hlavných refinančných operácií. Okrem toho sme rozhodli, že trojmesačné dlhodobejšie refinančné operácie, ktoré sa uskutočnia do konca druhého štvrťroka 2014, sa budú realizovať formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a s neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov. Sadzby týchto trojmesačných operácií budú stanovené ako priemer sadzieb hlavných refinančných operácií uskutočnených počas trvania príslušných dlhodobejších refinančných operácií.

Po tretie, Rada guvernérov sa rozhodla začať konzultácie s ďalšími európskymi inštitúciami o iniciatívach zameraných na podporu fungujúceho trhu s cennými papiermi krytými aktívami, ktoré sú zabezpečené úvermi nefinančným spoločnostiam.

Zároveň je nevyhnutné, aby vlády zintenzívnili proces zavádzania štrukturálnych reforiem na národnej úrovni, aby nadviazali na pokrok dosiahnutý v oblasti rozpočtovej konsolidácie a v prípade potreby pokračovali v rekapitalizácii bánk. Okrem toho by mali udržať dynamiku budovania pravej hospodárskej a menovej únie, a to vrátane urýchleného zavedenia bankovej únie.

Dovoľte mi teraz vysvetliť naše hodnotenia podrobnejšie, začínajúc ekonomickou analýzou. Reálny HDP, ktorý v treťom štvrťroku 2012 zaznamenal pokles o 0,1 %, sa v poslednom štvrťroku 2012 znížil o 0,6 %. Produkcia tak klesala počas piatich štvrťrokov za sebou. Podmienky na trhu práce sú celkovo aj naďalej nepriaznivé. Najnovší vývoj krátkodobých ukazovateľov, najmä údajov z prieskumov, poukazuje na to, že slabý hospodársky sentiment pokračuje aj počas jari tohto roka. Čo sa týka ďalšieho vývoja, rast vývozu z eurozóny by mal ťažiť z oživenia svetového dopytu a nastavenie našej menovej politiky by malo prispieť k podpore domáceho dopytu. Do reálnej ekonomiky by sa okrem toho malo premietať zlepšovanie situácie na finančných trhoch, ku ktorému dochádza od minulého leta. Hospodársku aktivitu však bude zároveň naďalej spomaľovať nevyhnutný proces úprav bilancií vo verejnom i súkromnom sektore. Celkovo by malo v druhej polovici roka dôjsť k stabilizácii a postupnému oživeniu hospodárskej aktivity v eurozóne.

Tento výhľad hospodárskeho vývoja v eurozóne aj naďalej ohrozujú riziká pomalšieho rastu. Súvisia s možnosťou ešte nižšieho než očakávaného domáceho a svetového dopytu a s pomalým alebo nedostatočným zavádzaním štrukturálnych reforiem v eurozóne. Tieto faktory môžu tlmiť dôveru a tým oddialiť oživenie.

Podľa rýchleho odhadu Eurostatu dosiahla ročná miera inflácie HICP eurozóny v apríli 2013 úroveň 1,2 % (zníženie z 1,7 % v marci). Toto zníženie ročnej miery inflácie zohľadňuje výrazný pokles cien energií, zároveň je však odrazom značného prechodného efektu ročnej miery zmeny cien služieb v dôsledku načasovania veľkonočných sviatkov. Vývoj miery inflácie by mohol byť počas roka naďalej do určitej miery volatilný. Čo sa týka ďalšieho vývoja, trend cenového vývoja by mal pretrvať a v strednodobom horizonte by mali inflačné očakávania zostať pevne ukotvené na úrovni zodpovedajúcej cenovej stabilite.

Po zohľadnení dnešných rozhodnutí sú riziká ohrozujúce výhľad cenového vývoja v strednodobom horizonte celkovo vyvážené. Riziká rýchlejšieho cenového vývoja súvisia s výraznejším než očakávaným rastom regulovaných cien a nepriamych daní, ako aj s vyššími cenami komodít, zatiaľ čo riziká pomalšieho cenového vývoja pramenia zo slabšej hospodárskej aktivity.

Pokiaľ ide o menovú analýzu, najnovšie údaje potvrdzujú, že tempo menovej expanzie zostáva nevýrazné. Ročný rast menového agregátu M3, ktorý vo februári dosiahol 3,1 %, sa v marci zmiernil a zaznamenal 2,6 %. Ročná miera rastu menového agregátu M1 sa v marci ďalej mierne zvýšila na 7,1 %, odrážajúc pokračujúci záujem o najlikvidnejšie nástroje v rámci M3. V marci zároveň aj naďalej dochádzalo k rastu objemu vkladov v domácom sektore držiteľov peňazí vo väčšine krajín s finančnými ťažkosťami.

Ročné miery rastu úverov (upravené o predaj a sekuritizáciu úverov) nefinančným spoločnostiam a domácnostiam sa od začiatku roka takmer nezmenili a v marci dosiahli -1,3 % a 0,4 %. Nízka dynamika úverov do značnej miery odráža aktuálnu fázu hospodárskeho cyklu, zvýšené úverové riziko a prebiehajúce úpravy bilancií finančného i nefinančného sektora. Najnovší prieskum bankových úverov potvrdil slabý dopyt po úveroch v eurozóne. Hoci sa objavujú určité známky stabilizácie, prieskum o prístupe malých a stredných podnikov v eurozóne k financovaniu poukazuje na pokračujúce prísne podmienky poskytovania úverov, najmä v prípade malých a stredných podnikov vo viacerých krajinách eurozóny. Dostupné informácie navyše poukazujú na vysokú úroveň vnímaného rizika zo strany bánk.

V záujme zaistenia adekvátnej transmisie menovej politiky do podmienok financovania v krajinách eurozóny je nevyhnutné pokračovať v znižovaní fragmentácie úverových trhov eurozóny a v prípade potreby zvyšovať odolnosť bánk. Od minulého leta bol dosiahnutý pokrok v zlepšovaní situácie financovania bánk, v posilňovaní domácich vkladov v krajinách s finančnými ťažkosťami a v znižovaní závislosti od Eurosystému, čo dokumentuje aj splácanie prostriedkov získaných v trojročných dlhodobejších refinančných operáciách. K dosiahnutiu tohto cieľa prispejú ďalšie rozhodné kroky smerujúce k vytvoreniu bankovej únie. Rada guvernérov zdôrazňuje predovšetkým význam budúceho jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií úverových inštitúcií, ktoré musia byť zavedené čo najskôr ako nevyhnutný predpoklad ďalšieho smerovania k reintegrácii bankového systému.

Po zohľadnení dnešného rozhodnutia možno na základe ekonomickej analýzy celkovo konštatovať, že cenový vývoj by mal v strednodobom horizonte zostať na úrovni zodpovedajúcej cenovej stabilite. Porovnanie so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy toto konštatovanie potvrdzuje.

Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, z údajov o deficite a dlhu krajín eurozóny z jari 2013 vyplýva pokles priemerného deficitu verejnej správy zo 4,2 % HDP v roku 2011 na 3,7 % v roku 2012. Počas rovnakého obdobia došlo k zvýšeniu priemerného dlhu verejnej správy z 87,3 % na 90,6 % HDP. V záujme nasmerovania vývoja pomeru dlhu späť na cestu poklesu by krajiny eurozóny nemali poľavovať vo svojom úsilí o znižovanie deficitu verejnej správy a v prípade potreby by mali pokračovať v prijímaní legislatívnych krokov alebo pohotovo zavádzať štrukturálne reformy, aby sa zabezpečilo vzájomné posilnenie udržateľnosti verejných financií a potenciálneho hospodárskeho rastu. Tieto štrukturálne reformy by mali byť zamerané na zlepšenie konkurencieschopnosti a schopnosti adaptácie, ako aj na zvyšovanie udržateľného rastu a zamestnanosti.

Teraz sme pripravení odpovedať na vaše otázky.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá