Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

31. května 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 402 095 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 344 839 −763
  2.1 Pohledávky za MMF 80 623 60
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 264 216 −823
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 19 194 −862
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 313 −1 123
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 313 −1 123
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 724 931 1 388
  5.1 Hlavní refinanční operace 6 128 1 207
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 718 682 80
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 120 101
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 37 562 −1 662
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 858 530 −5 470
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 628 857 −5 472
  7.2 Ostatní cenné papíry 229 673 3
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 910 0
9 Ostatní aktiva 256 586 1 837
Aktiva celkem 4 685 961 −6 655
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 231 167 6 234
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 014 529 47 230
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 388 545 −7 440
  2.2 Vkladová facilita 625 984 54 675
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 146 −54
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 364 693 −63 428
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 239 659 −62 108
  5.2 Ostatní závazky 125 034 −1 320
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 234 818 8 903
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 538 −1 693
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 709 −197
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 11 709 −197
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 459 0
10 Ostatní závazky 254 361 −3 651
11 Účty přecenění 397 340 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 200 0
Pasiva celkem 4 685 961 −6 655