Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

31. maj 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 402.095 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 344.839 −763
  2.1 Terjatve do MDS 80.623 60
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 264.216 −823
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 19.194 −862
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.313 −1.123
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.313 −1.123
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 724.931 1.388
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 6.128 1.207
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 718.682 80
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 120 101
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.562 −1.662
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.858.530 −5.470
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.628.857 −5.472
  7.2 Drugi vrednostni papirji 229.673 3
8 Javni dolg v eurih 23.910 0
9 Druga sredstva 256.586 1.837
Skupaj sredstva 4.685.961 −6.655
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.231.167 6.234
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.014.529 47.230
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.388.545 −7.440
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 625.984 54.675
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.146 −54
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 364.693 −63.428
  5.1 Sektor država 239.659 −62.108
  5.2 Druge obveznosti 125.034 −1.320
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 234.818 8.903
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.538 −1.693
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.709 −197
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.709 −197
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.459 0
10 Druge obveznosti 254.361 −3.651
11 Računi prevrednotenja 397.340 0
12 Kapital in rezerve 107.200 0
Skupaj obveznosti 4.685.961 −6.655