Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 05 31
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 402 095 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 344 839 −763
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 623 60
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 264 216 −823
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 194 −862
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 313 −1 123
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 313 −1 123
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 724 931 1 388
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 6 128 1 207
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 718 682 80
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 120 101
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 562 −1 662
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 858 530 −5 470
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 628 857 −5 472
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 229 673 3
8 Valdžios skola eurais 23 910 0
9 Kitas turtas 256 586 1 837
Visas turtas 4 685 961 −6 655
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 231 167 6 234
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 014 529 47 230
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 388 545 −7 440
  2.2 Indėlių galimybė 625 984 54 675
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 146 −54
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 364 693 −63 428
  5.1 Valdžiai 239 659 −62 108
  5.2 Kiti įsipareigojimai 125 034 −1 320
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 234 818 8 903
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 538 −1 693
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 709 −197
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 709 −197
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 459 0
10 Kiti įsipareigojimai 254 361 −3 651
11 Perkainojimo sąskaitos 397 340 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 200 0
Visi įsipareigojimai 4 685 961 −6 655