Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

31 mei 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 402.095 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 344.839 −763
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.623 60
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 264.216 −823
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.194 −862
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.313 −1.123
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 18.313 −1.123
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 724.931 1.388
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 6.128 1.207
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 718.682 80
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 120 101
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 37.562 −1.662
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.858.530 −5.470
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.628.857 −5.472
  7.2 Overige effecten 229.673 3
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.910 0
9 Overige activa 256.586 1.837
Totaal activa 4.685.961 −6.655
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.231.167 6.234
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.014.529 47.230
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.388.545 −7.440
  2.2 Depositofaciliteit 625.984 54.675
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.146 −54
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 364.693 −63.428
  5.1 Overheid 239.659 −62.108
  5.2 Overige verplichtingen 125.034 −1.320
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 234.818 8.903
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.538 −1.693
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.709 −197
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.709 −197
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.459 0
10 Overige passiva 254.361 −3.651
11 Herwaarderingsrekeningen 397.340 0
12 Kapitaal en reserves 107.200 0
Totaal passiva 4.685.961 −6.655