Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

31 май 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 402 095 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 344 839 −763
  2.1 Вземания от МВФ 80 623 60
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 264 216 −823
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 194 −862
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 313 −1 123
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 313 −1 123
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 724 931 1 388
  5.1 Основни операции по рефинансиране 6 128 1 207
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 718 682 80
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 120 101
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 37 562 −1 662
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 858 530 −5 470
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 628 857 −5 472
  7.2 Други ценни книжа 229 673 3
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 910 0
9 Други активи 256 586 1 837
Общо активи 4 685 961 −6 655
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 231 167 6 234
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 014 529 47 230
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 388 545 −7 440
  2.2 Депозитно улеснение 625 984 54 675
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −5
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 146 −54
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 364 693 −63 428
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 239 659 −62 108
  5.2 Други задължения 125 034 −1 320
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 234 818 8 903
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 538 −1 693
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 709 −197
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 709 −197
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 459 0
10 Други задължения 254 361 −3 651
11 Сметки за преоценка 397 340 0
12 Капитал и резерви 107 200 0
Общо пасиви 4 685 961 −6 655