Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

31 maja 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 402.095 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 344.839 −763
  2.1 Należności od MFW 80.623 60
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 264.216 −823
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 19.194 −862
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.313 −1.123
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.313 −1.123
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 724.931 1.388
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 6.128 1.207
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 718.682 80
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 120 101
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.562 −1.662
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.858.530 −5.470
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.628.857 −5.472
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 229.673 3
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.910 0
9 Pozostałe aktywa 256.586 1.837
Aktywa razem 4.685.961 −6.655
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.231.167 6.234
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.014.529 47.230
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.388.545 −7.440
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 625.984 54.675
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.146 −54
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 364.693 −63.428
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 239.659 −62.108
  5.2 Pozostałe zobowiązania 125.034 −1.320
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 234.818 8.903
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.538 −1.693
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.709 −197
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.709 −197
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.459 0
10 Pozostałe pasywa 254.361 −3.651
11 Różnice z wyceny 397.340 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.200 0
Pasywa razem 4.685.961 −6.655