Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

31. maj 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 402.095 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 344.839 −763
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.623 60
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 264.216 −823
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 19.194 −862
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.313 −1.123
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.313 −1.123
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 724.931 1.388
  5.1 Primære markedsoperationer 6.128 1.207
  5.2 Langfristede markedsoperationer 718.682 80
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 120 101
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 37.562 −1.662
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.858.530 −5.470
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.628.857 −5.472
  7.2 Andre værdipapirer 229.673 3
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.910 0
9 Andre aktiver 256.586 1.837
Aktiver i alt 4.685.961 −6.655
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.231.167 6.234
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.014.529 47.230
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.388.545 −7.440
  2.2 Indlånsfacilitet 625.984 54.675
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 −5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.146 −54
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 364.693 −63.428
  5.1 Offentlig forvaltning og service 239.659 −62.108
  5.2 Andre forpligtelser 125.034 −1.320
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 234.818 8.903
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 6.538 −1.693
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 11.709 −197
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.709 −197
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.459 0
10 Andre forpligtelser 254.361 −3.651
11 Revalueringskonti 397.340 0
12 Kapital og reserver 107.200 0
Passiver i alt 4.685.961 −6.655