Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

31. mája 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 402 095 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 344 839 −763
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 623 60
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 264 216 −823
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 19 194 −862
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 313 −1 123
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 313 −1 123
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 724 931 1 388
  5.1 Hlavné refinančné operácie 6 128 1 207
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 718 682 80
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 120 101
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 562 −1 662
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 858 530 −5 470
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 628 857 −5 472
  7.2 Ostatné cenné papiere 229 673 3
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 910 0
9 Ostatné aktíva 256 586 1 837
Aktíva spolu 4 685 961 −6 655
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 231 167 6 234
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 014 529 47 230
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 388 545 −7 440
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 625 984 54 675
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 −5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 146 −54
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 364 693 −63 428
  5.1 Verejná správa 239 659 −62 108
  5.2 Ostatné záväzky 125 034 −1 320
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 234 818 8 903
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 538 −1 693
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 709 −197
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 709 −197
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 459 0
10 Ostatné záväzky 254 361 −3 651
11 Účty precenenia 397 340 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 200 0
Pasíva spolu 4 685 961 −6 655