Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

31.05.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 402 095 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 344 839 −763
  2.1 SVF debitoru parādi 80 623 60
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 264 216 −823
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 19 194 −862
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 313 −1 123
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 313 −1 123
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 724 931 1 388
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 6 128 1 207
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 718 682 80
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 120 101
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 37 562 −1 662
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 858 530 −5 470
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 628 857 −5 472
  7.2 Pārējie vērtspapīri 229 673 3
8 Valdības parāds euro 23 910 0
9 Pārējie aktīvi 256 586 1 837
Kopā aktīvi 4 685 961 −6 655
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 231 167 6 234
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 014 529 47 230
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 388 545 −7 440
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 625 984 54 675
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 146 −54
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 364 693 −63 428
  5.1 Saistības pret valdību 239 659 −62 108
  5.2 Pārējās saistības 125 034 −1 320
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 234 818 8 903
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6 538 −1 693
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 709 −197
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 709 −197
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 459 0
10 Pārējās saistības 254 361 −3 651
11 Pārvērtēšanas konti 397 340 0
12 Kapitāls un rezerves 107 200 0
Kopā pasīvi 4 685 961 −6 655