Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

31 maj 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 402.095 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 344.839 −763
  2.1 Fordringar på IMF 80.623 60
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 264.216 −823
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 19.194 −862
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.313 −1.123
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.313 −1.123
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 724.931 1.388
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 6.128 1.207
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 718.682 80
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 120 101
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 37.562 −1.662
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.858.530 −5.470
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.628.857 −5.472
  7.2 Övriga värdepapper 229.673 3
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.910 0
9 Övriga tillgångar 256.586 1.837
Summa tillgångar 4.685.961 −6.655
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.231.167 6.234
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.014.529 47.230
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.388.545 −7.440
  2.2 Inlåningsfacilitet 625.984 54.675
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.146 −54
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 364.693 −63.428
  5.1 Offentliga sektorn 239.659 −62.108
  5.2 Övriga skulder 125.034 −1.320
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 234.818 8.903
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.538 −1.693
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.709 −197
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 11.709 −197
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.459 0
10 Övriga skulder 254.361 −3.651
11 Värderegleringskonton 397.340 0
12 Kapital och reserver 107.200 0
Summa skulder 4.685.961 −6.655