Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

01.12.2017.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 045 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 299 859 1 536
  2.1 SVF debitoru parādi 72 341 96
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 227 518 1 440
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 853 −159
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 009 214
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 009 214
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 768 934 1 825
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 4 994 2 018
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 763 698 −16
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 243 −177
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 50 674 −4 881
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 627 250 13 284
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 347 324 13 974
  7.2 Pārējie vērtspapīri 279 926 −690
8 Valdības parāds euro 25 058 0
9 Pārējie aktīvi 241 108 1 496
Kopā aktīvi 4 440 791 13 317
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 146 688 6 691
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 034 814 61 964
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 339 954 69 547
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 694 850 −7 584
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 10 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 503 −24
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 292 862 −67 296
  5.1 Saistības pret valdību 170 323 −61 707
  5.2 Pārējās saistības 122 538 −5 589
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 185 470 15 303
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 184 495
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 427 216
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 427 216
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 649 0
10 Pārējās saistības 230 949 −4 033
11 Pārvērtēšanas konti 364 946 0
12 Kapitāls un rezerves 102 298 0
Kopā pasīvi 4 440 791 13 317