Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

1. december 2017
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.045 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 299.859 1.536
  2.1 Terjatve do MDS 72.341 96
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 227.518 1.440
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.853 −159
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.009 214
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.009 214
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 768.934 1.825
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 4.994 2.018
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 763.698 −16
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 243 −177
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 50.674 −4.881
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.627.250 13.284
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.347.324 13.974
  7.2 Drugi vrednostni papirji 279.926 −690
8 Javni dolg v eurih 25.058 0
9 Druga sredstva 241.108 1.496
Skupaj sredstva 4.440.791 13.317
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.146.688 6.691
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.034.814 61.964
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.339.954 69.547
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 694.850 −7.584
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 10 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.503 −24
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 292.862 −67.296
  5.1 Sektor država 170.323 −61.707
  5.2 Druge obveznosti 122.538 −5.589
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 185.470 15.303
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.184 495
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.427 216
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.427 216
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.649 0
10 Druge obveznosti 230.949 −4.033
11 Računi prevrednotenja 364.946 0
12 Kapital in rezerve 102.298 0
Skupaj obveznosti 4.440.791 13.317