Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2017 12 01
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 045 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 299 859 1 536
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 72 341 96
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 227 518 1 440
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 853 −159
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 009 214
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 009 214
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 768 934 1 825
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 4 994 2 018
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 763 698 −16
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 243 −177
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 50 674 −4 881
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 627 250 13 284
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 347 324 13 974
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 279 926 −690
8 Valdžios skola eurais 25 058 0
9 Kitas turtas 241 108 1 496
Visas turtas 4 440 791 13 317
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 146 688 6 691
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 034 814 61 964
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 339 954 69 547
  2.2 Indėlių galimybė 694 850 −7 584
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 10 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 503 −24
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 292 862 −67 296
  5.1 Valdžiai 170 323 −61 707
  5.2 Kiti įsipareigojimai 122 538 −5 589
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 185 470 15 303
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 184 495
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 427 216
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 427 216
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 649 0
10 Kiti įsipareigojimai 230 949 −4 033
11 Perkainojimo sąskaitos 364 946 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 298 0
Visi įsipareigojimai 4 440 791 13 317