European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

1. decembra 2017
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 045 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 299 859 1 536
  2.1 Pohľadávky voči MMF 72 341 96
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 227 518 1 440
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 853 −159
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 009 214
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 009 214
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 768 934 1 825
  5.1 Hlavné refinančné operácie 4 994 2 018
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 763 698 −16
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 243 −177
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 50 674 −4 881
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 627 250 13 284
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 347 324 13 974
  7.2 Ostatné cenné papiere 279 926 −690
8 Dlh verejnej správy v eurách 25 058 0
9 Ostatné aktíva 241 108 1 496
Aktíva spolu 4 440 791 13 317
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 146 688 6 691
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 034 814 61 964
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 339 954 69 547
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 694 850 −7 584
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 10 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 503 −24
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 292 862 −67 296
  5.1 Verejná správa 170 323 −61 707
  5.2 Ostatné záväzky 122 538 −5 589
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 185 470 15 303
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 184 495
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 427 216
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 427 216
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 55 649 0
10 Ostatné záväzky 230 949 −4 033
11 Účty precenenia 364 946 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 102 298 0
Pasíva spolu 4 440 791 13 317