Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. júnu 2017

27. júna 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. júna 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 25 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému na vydanie pamätnej mince.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,7 mld. EUR na 277,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

22. júna 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

40 mil. USD

35 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), zostal takmer nezmenený na úrovni 293,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,4 mld. EUR na 1 131,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 49,4 mld. EUR na 259,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 31,1 mld. EUR na 202,4 mld. EUR. V stredu 21. júna 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 11 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 11,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal nezmenený na úrovni 0,3 mld. EUR, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 577,2 mld. EUR (v porovnaní so 607,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13,4 mld. EUR na 2 058,4 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 23. júnu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

7,9 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

5,4 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

222,8 mld. EUR

+1,1 mld. EUR

-1,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

23,6 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

95,2 mld. EUR

+1,5 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 605,0 mld. EUR

+12,5 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

98,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 10,3 mld. EUR na 1 158,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 404 050 −25
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 321 626 −1 297
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 586 −16
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 244 040 −1 281
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 743 2 055
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 474 165
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 474 165
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 779 630 508
  5.1 Hlavné refinančné operácie 11 521 508
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 767 770 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 339 0
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 73 058 −2 473
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 352 084 13 385
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 058 411 13 414
  7.2 Ostatné cenné papiere 293 673 −30
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 372 0
9 Ostatné aktíva 240 112 891
Aktíva spolu 4 246 150 13 209
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 131 313 −422
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 735 335 −40 898
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 158 076 −10 309
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 577 234 −30 567
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 25 −22
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 698 341
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 400 753 49 014
  5.1 Verejná správa 259 054 49 389
  5.2 Ostatné záväzky 141 699 −374
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 152 095 3 069
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 001 30
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 497 1 473
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 497 1 473
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 048 0
10 Ostatné pasíva 230 081 601
11 Účty precenenia 412 030 0
12 Základné imanie a rezervy 102 299 1
Pasíva spolu 4 246 150 13 209

Kontakt pre médiá