Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 23 юни 2017 г.

27 юни 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 23 юни 2017 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление с 25 млн. евро в резултат от продажбата на злато от една национална централна банка от Евросистемата с цел произвеждане на възпоменателна монета.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,7 млрд. евро до 277,8 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

22 юни 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

40 млн. щатски долара

35 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), остават практически непроменени на равнище 293,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) отбелязват намаление с 0,4 млрд. евро до 1131,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 49,4 млрд. евро до 259,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 31,1 млрд. евро до 202,4 млрд. евро. На 21 юни 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 11 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 11,5 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава без изменение в размер на 0,3 млрд. евро, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 577,2 млрд. евро (при 607,8 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,4 млрд. евро до 2058,4 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 23 юни 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

7,9 млрд. евро

-0,3 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

5,4 млрд. евро

-0,2 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

222,8 млрд. евро

+1,1 млрд. евро

-1,0 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

23,6 млрд. евро

+0,1 млрд. евро

-0,2 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

95,2 млрд. евро

+1,5 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1 605,0 млрд. евро

+12,5 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

98,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 10,3 млрд. евро до 1158,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 404 050 −25
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 321 626 −1 297
  2.1 Вземания от МВФ 77 586 −16
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 244 040 −1 281
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 743 2 055
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 18 474 165
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 474 165
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 779 630 508
  5.1 Основни операции по рефинансиране 11 521 508
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 767 770 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 339 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 73 058 −2 473
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 352 084 13 385
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 058 411 13 414
  7.2 Други ценни книжа 293 673 −30
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 372 0
9 Други активи 240 112 891
Общо активи 4 246 150 13 209
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 131 313 −422
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 735 335 −40 898
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 158 076 −10 309
  2.2 Депозитно улеснение 577 234 −30 567
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 25 −22
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 7 698 341
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 400 753 49 014
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 259 054 49 389
  5.2 Други задължения 141 699 −374
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 152 095 3 069
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 001 30
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 497 1 473
  8.1 Депозити, салда и други задължения 12 497 1 473
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 048 0
10 Други задължения 230 081 601
11 Сметки за преоценка 412 030 0
12 Капитал и резерви 102 299 1
Общо пасиви 4 246 150 13 209

Данни за контакт за медиите