De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 juni 2017

27 juni 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 23 juni 2017 daalde de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 25 miljoen ten gevolge van de verkoop van goud door een nationale centrale bank van het Eurosyteem ten behoeve van de productie van een herdenkingsmunt.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 277,8 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

22 juni 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 40 miljoen

USD 35 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) bleven vrijwel onveranderd op EUR 293,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 1.131,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 49,4 miljard naar EUR 259,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 31,1 miljard naar EUR 202,4 miljard. Op woensdag 21 juni 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 11 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 11,5 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd op EUR 0,3 miljard, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 577,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 607,8 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,4 miljard naar EUR 2.058,4 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 23 juni 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 7,9 miljard

-

-EUR 0,3 miljard

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 5,4 miljard

-

-EUR 0,2 miljard

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 222,8 miljard

+EUR 1,1 miljard

-EUR 1,0 miljard

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 23,6 miljard

+EUR 0,1 miljard

-EUR 0,2 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 95,2 miljard

+EUR 1,5 miljard

-

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.605,0 miljard

+EUR 12,5 miljard

-

Programma voor de effectenmarkten

EUR 98,4 miljard

-

-

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 10,3 miljard naar EUR 1.158,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 404.050 −25
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 321.626 −1.297
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.586 −16
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 244.040 −1.281
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.743 2.055
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.474 165
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.474 165
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 779.630 508
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 11.521 508
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 767.770 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 339 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 73.058 −2.473
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.352.084 13.385
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.058.411 13.414
  7.2 Overige waardepapieren 293.673 −30
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.372 0
9 Overige activa 240.112 891
Totaal activa 4.246.150 13.209
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.131.313 −422
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.735.335 −40.898
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.158.076 −10.309
  2.2 Depositofaciliteit 577.234 −30.567
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 25 −22
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.698 341
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 400.753 49.014
  5.1 Overheid 259.054 49.389
  5.2 Overige verplichtingen 141.699 −374
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 152.095 3.069
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.001 30
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.497 1.473
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.497 1.473
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.048 0
10 Overige passiva 230.081 601
11 Herwaarderingsrekeningen 412.030 0
12 Kapitaal en reserves 102.299 1
Totaal passiva 4.246.150 13.209

Contactpersonen voor de media