Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 23. lipnja 2017.

27. lipnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 23. lipnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 25 mil. EUR zato što je jedna nacionalna središnja banka Eurosustava prodala zlato za potrebe proizvodnje prigodne kovanice.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,7 mlrd. EUR na 277,8 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

22. lipnja 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

40 mil. USD

35 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) bila su gotovo nepromijenjena na razini 293,7 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,4 mlrd. EUR na 1.131,3 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 49,4 mlrd. EUR na 259,1 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 31,1 mlrd. EUR na 202,4 mlrd. EUR. U srijedu, 21. lipnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 11 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 11,5 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) bila je nepromijenjena na 0,3 mlrd. EUR, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 577,2 mlrd. EUR (u odnosu na 607,8 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13,4 mlrd. EUR na 2.058,4 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 23. lipnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

7,9 mlrd. EUR

–0,3 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

5,4 mlrd. EUR

–0,2 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

222,8 mlrd. EUR

+1,1 mlrd. EUR

–1,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

23,6 mlrd. EUR

+0,1 mlrd. EUR

–0,2 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

95,2 mlrd. EUR

+1,5 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.605,0 mlrd. EUR

+12,5 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

98,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 10,3 mlrd. EUR na 1.158,1 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 404 050 −25
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 321 626 −1 297
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 586 −16
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 244 040 −1 281
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 30 743 2 055
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 474 165
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 474 165
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 779 630 508
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 11 521 508
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 767 770 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 339 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 73 058 −2 473
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 352 084 13 385
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 058 411 13 414
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 293 673 −30
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 372 0
9 Ostala imovina 240 112 891
Ukupno imovina 4 246 150 13 209
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 131 313 −422
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 735 335 −40 898
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 158 076 −10 309
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 577 234 −30 567
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 25 −22
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 7 698 341
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 400 753 49 014
  5.1 Opća država 259 054 49 389
  5.2 Ostale obveze 141 699 −374
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 152 095 3 069
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 001 30
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 12 497 1 473
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 12 497 1 473
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 048 0
10 Ostale obveze 230 081 601
11 Računi revalorizacije 412 030 0
12 Kapital i pričuve 102 299 1
Ukupno obveze 4 246 150 13 209

Kontaktni podatci za medije