Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 sierpnia 2014 r.

26 sierpnia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 22 sierpnia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,2 mld EUR do poziomu 213,3 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
21 sierpnia 2014 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 75 mln USD 75 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,4 mld EUR do poziomu 362,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 5,4 mld EUR do poziomu 970,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 8,7 mld EUR do poziomu 66,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 9,2 mld EUR do poziomu 472 mld EUR. W środę 20 sierpnia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 108,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 107,6 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 2,9 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (tak jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 25,6 mld EUR (wobec 19,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 3,6 mld EUR do poziomu 195,4 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 22 sierpnia 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 148,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 32,9 mld EUR i 13,8 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 16,4 mld EUR do poziomu 205,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.433 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 249.284 211
2.1 Należności od MFW 80.833 11
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 168.451 200
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.308 −232
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.904 653
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.904 653
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 497.636 −3.395
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 107.612 −591
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 389.963 −2.861
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 4 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 57 57
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 61.941 −4.818
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 557.715 −3.165
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 195.445 −3.566
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 362.270 401
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.709 0
9 Pozostałe aktywa 241.089 588
Aktywa razem 2.013.019 −10.156
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 970.274 −5.368
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 230.875 −10.626
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 205.216 −16.404
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 25.626 5.777
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.801 −3
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 95.070 8.786
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 66.369 8.695
5.2 Pozostałe zobowiązania 28.700 92
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.998 −1.770
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.082 71
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.850 −271
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.850 −271
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 53.368 0
10 Pozostałe pasywa 212.973 −974
11 Różnice z wyceny 301.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.312 0
Pasywa razem 2.013.019 −10.156

Kontakt z mediami