Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. augustu 2014

26. augusta 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 22. augusta 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,2 mld. EUR na 213,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
21. augusta 2014 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 75 mil. USD 75 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 362,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 5,4 mld. EUR na 970,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 8,7 mld. EUR na 66,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 9,2 mld. EUR na 472 mld. EUR. V stredu 20. augusta 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 108,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 107,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 2,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (rovnako ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 25,6 mld. EUR (v porovnaní s 19,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 3,6 mld. EUR na 195,4 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci programu pre trhy s cennými papiermi. V týždni končiacom sa 22. augusta 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 148,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 32,9 mld. EUR a 13,8 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 16,4 mld. EUR na 205,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 433 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 249 284 211
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 833 11
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 168 451 200
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 308 −232
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 904 653
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 904 653
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 497 636 −3 395
5.1 Hlavné refinančné operácie 107 612 −591
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 389 963 −2 861
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 4 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 57 57
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 61 941 −4 818
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 557 715 −3 165
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 195 445 −3 566
7.2 Ostatné cenné papiere 362 270 401
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 709 0
9 Ostatné aktíva 241 089 588
Aktíva spolu 2 013 019 −10 156
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 970 274 −5 368
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 230 875 −10 626
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 205 216 −16 404
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 25 626 5 777
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 33 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 801 −3
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 95 070 8 786
5.1 Verejná správa 66 369 8 695
5.2 Ostatné záväzky 28 700 92
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 998 −1 770
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 082 71
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 850 −271
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 850 −271
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 53 368 0
10 Ostatné pasíva 212 973 −974
11 Účty precenenia 301 418 0
12 Základné imanie a rezervy 95 312 0
Pasíva spolu 2 013 019 −10 156

Kontakt pre médiá