Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 22 август 2014 г.

26 август 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 22 август 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. евро до 213,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
21 август 2014 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 75 млн. щатски долара 75 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 362,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 5,4 млрд. евро до 970,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 8,7 млрд. евро до 66,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 9,2 млрд. евро до 472 млрд. евро. На 20 август 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 108,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 107,6 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 2,9 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 25,6 млрд. евро (при 19,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 3,6 млрд. евро до 195,4 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 22 август 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 148,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 32,9 млрд. евро и 13,8 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 16,4 млрд. евро до 205,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 433 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 249 284 211
2.1 Вземания от МВФ 80 833 11
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 168 451 200
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 308 −232
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 904 653
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 904 653
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 497 636 −3 395
5.1 Основни операции по рефинансиране 107 612 −591
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 389 963 −2 861
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 4 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 57 57
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 61 941 −4 818
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 557 715 −3 165
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 195 445 −3 566
7.2 Други ценни книжа 362 270 401
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 709 0
9 Други активи 241 089 588
Общо активи 2 013 019 −10 156
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 970 274 −5 368
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 230 875 −10 626
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 205 216 −16 404
2.2 Депозитно улеснение 25 626 5 777
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 801 −3
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 95 070 8 786
5.1 Сектор „Държавно управление“ 66 369 8 695
5.2 Други задължения 28 700 92
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 998 −1 770
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 082 71
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 850 −271
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 850 −271
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 368 0
10 Други задължения 212 973 −974
11 Сметки за преоценка 301 418 0
12 Капитал и резерви 95 312 0
Общо пасиви 2 013 019 −10 156

Данни за контакт за медиите