Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 22. kolovoza 2014.

26. kolovoza 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 22. kolovoza 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,2 milijarde EUR na 213,3 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
21. kolovoza 2014. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 75 milijuna USD 75 milijuna USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) povećala su se za 0,4 milijarde EUR na 362,3 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 5,4 milijarde EUR na 970,3 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 8,7 milijarda EUR na 66,4 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 9,2 milijarde EUR na 472 milijarde EUR. U srijedu, 20. kolovoza 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 108,2 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 107,6 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 2,9 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) bila je gotovo nula (kao i prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 25,6 milijarda EUR (u odnosu na 19,8 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 3,6 milijarda EUR na 195,4 milijarde EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira. Stoga je u tjednu koji je završio 22. kolovoza 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 148,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 32,9 milijarda EUR odnosno 13,8 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 16,4 milijarde EUR na 205,2 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 433 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 249 284 211
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 833 11
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 168 451 200
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 308 −232
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 904 653
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 904 653
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 497 636 −3 395
5.1 Glavne operacije refinanciranja 107 612 −591
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 389 963 −2 861
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 4 0
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 57 57
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 61 941 −4 818
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 557 715 −3 165
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 195 445 −3 566
7.2 Ostali vrijednosni papiri 362 270 401
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 709 0
9 Ostala imovina 241 089 588
Ukupno imovina 2 013 019 −10 156
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 970 274 −5 368
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 230 875 −10 626
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 205 216 −16 404
2.2 Novčani depoziti 25 626 5 777
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 33 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 801 −3
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 95 070 8 786
5.1 Opća država 66 369 8 695
5.2 Ostale obveze 28 700 92
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 41 998 −1 770
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 082 71
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 850 −271
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 850 −271
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 53 368 0
10 Ostale obveze 212 973 −974
11 Računi revalorizacije 301 418 0
12 Kapital i pričuve 95 312 0
Ukupno obveze 2 013 019 −10 156

Kontaktni podatci za medije