Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 22. augustā

2014.26.08.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 22. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 213.3 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2014. gada 21. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 75 milj. ASV dolāru 75 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 362.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.4 mljrd. euro (līdz 970.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 8.7 mljrd. euro (līdz 66.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 9.2 mljrd. euro (līdz 472 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 20. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai 108.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 107.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 2.9 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (arī iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 25.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 19.8 mljrd. euro ).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 3.6 mljrd. euro (līdz 195.4 mljrd. euro). Šis samazinājums skaidrojams ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 22. augustā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 148.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 32.9 mljrd. euro un 13.8 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 16.4 mljrd. euro (līdz 205.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,433 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 249,284 211
2.1 SVF debitoru parādi 80,833 11
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 168,451 200
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,308 −232
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,904 653
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,904 653
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 497,636 −3,395
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 107,612 −591
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 389,963 −2,861
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 57 57
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 61,941 −4,818
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 557,715 −3,165
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 195,445 −3,566
7.2 Pārējie vērtspapīri 362,270 401
8 Valdības parāds euro 26,709 0
9 Pārējie aktīvi 241,089 588
Kopā aktīvi 2,013,019 −10,156
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 970,274 −5,368
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 230,875 −10,626
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 205,216 −16,404
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 25,626 5,777
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 33 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,801 −3
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 95,070 8,786
5.1 Saistības pret valdību 66,369 8,695
5.2 Pārējās saistības 28,700 92
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,998 −1,770
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,082 71
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,850 −271
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,850 −271
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,368 0
10 Pārējās saistības 212,973 −974
11 Pārvērtēšanas konti 301,418 0
12 Kapitāls un rezerves 95,312 0
Kopā pasīvi 2,013,019 −10,156

Kontaktinformācija presei