Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. august 2014

26. august 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. august 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 213,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
21. august 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 75 mio. USD 75 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,4 mia. euro til 362,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 5,4 mia. euro til 970,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 8,7 mia. euro til 66,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 9,2 mia. euro til 472 mia. euro. Onsdag den 20. august 2014 udløb en primær markedsoperation på 108,2 mia. euro, og en ny på 107,6 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 2,9 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (i lighed med ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 25,6 mia. euro (sammenlignet med 19,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 3,6 mia. euro til 195,4 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielsen af værdipapirer, som blev opkøbt under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 22. august 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 148,7 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 32,9 mia. euro og 13,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 16,4 mia. euro til 205,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.433 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 249.284 211
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.833 11
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 168.451 200
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.308 −232
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.904 653
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.904 653
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 497.636 −3.395
5.1 Primære markedsoperationer 107.612 −591
5.2 Langfristede markedsoperationer 389.963 −2.861
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 4 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 57 57
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 61.941 −4.818
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 557.715 −3.165
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 195.445 −3.566
7.2 Andre værdipapirer 362.270 401
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.709 0
9 Andre aktiver 241.089 588
Aktiver i alt 2.013.019 −10.156
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 970.274 −5.368
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 230.875 −10.626
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 205.216 −16.404
2.2 Indlånsfacilitet 25.626 5.777
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 33 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.801 −3
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 95.070 8.786
5.1 Offentlig forvaltning og service 66.369 8.695
5.2 Andre forpligtelser 28.700 92
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.998 −1.770
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.082 71
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.850 −271
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.850 −271
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.368 0
10 Andre forpligtelser 212.973 −974
11 Revalueringskonti 301.418 0
12 Kapital og reserver 95.312 0
Passiver i alt 2.013.019 −10.156

Medie- og pressehenvendelser